nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiegoDz.Urz.MZ.04.04.37

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 52 z późn. zm.4) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku i Kosmetyków;
2) Oddział Higieny Pracy;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Laboratoryjny;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
2) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno – Gospodarcza,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
3) Sekcja Epidemiologii;
4) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Sekcja Higieny Komunalnej;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
3) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
4) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
5) w załączniku Nr 10 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
6) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Higieny Komunalnej;
5) Sekcja Higieny Pracy;
6) Sekcja Epidemiologii;
7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
7) w załączniku nr 18 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczno – Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
18) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
8) w załączniku nr 19 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Epidemiologii;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, z 2003 Nr 199, Poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676,oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 74.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3548 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.