nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2004 rokuDz.Urz.MZ.04.04.43

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie wykazu regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2004 roku


Na podstawie art.73 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa wraz z kwotami przyznanych na 2004 r. dotacji podmiotowych, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

§ 2

Dotacje, o których mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz.167) w części 46 - Zdrowie, dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85143 – Publiczna służba krwi.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851.Załączniki do dokumentu : wykaz_rckik_dotacje.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3689 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.