nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowegoDz.U.04.161.1686

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 czerwca 2004r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego


Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ( Dz. U. Nr 74, poz. 687) w § 15 w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2003 r.”, zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2005r.”

§ 2.

  1. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym znajduje się oddział niespełniający wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, nie składa wniosku o wpis oddziału do rejestru jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jeżeli wniosek taki złożył przed dniem 31 grudnia 2003 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Program dostosowania oddziału do wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, złożony przed dniem 31 grudnia 2003 r., wymaga aktualizacji w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8588 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.