nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiegoDz.U.04.160.1675

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiego


Na podstawie art. 1 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 53) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędna do wykonywania zawodu felczera, obejmuje umiejętność:
1) rozumienia tekstu pisanego, umożliwiającą w szczególności korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu felczera w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) porozumiewania się z pacjentami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a w szczególności przeprowadzania wywiadów felczerskich, poprawnego udzielania przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji oraz czynnego uczestniczenia w konsultacjach, naradach i szkoleniach zawodowych;
3) pisania zgodnie z zasadami ortografii, a w szczególności: prowadzenia dokumentacji medycznej określonej odrębnymi przepisami, wystawiania skierowań do szpitala i innych instytucji udzielających świadczeń zdrowotnych, wypisywania recept oraz skierowań na badania diagnostyczne.

§ 2.

Naczelna Rada Lekarska zawiadamia cudzoziemca, o którym mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, o terminie i miejscu składania egzaminu z języka polskiego, zwanego dalej „egzaminem”, nie później niż na 14 dni przed jego terminem.

§ 3.

  1. W skład komisji egzaminacyjnej, powołanej przez Naczelną Radę Lekarską, wchodzi pięciu lekarzy posiadających tytuł specjalisty z wybranej dziedziny medycyny oraz co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska.
  2. Komisja egzaminacyjna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego przez komisję i zatwierdzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

§ 4.

  1. Egzamin składa się z czterech części, które obejmują:
1) sprawdzian pisemny - dyktando (część A);
2) sprawdzian testowy - rozumienie tekstu mówionego (część B);
3) sprawdzian ustny - umiejętność czytania i zrozumienia tekstu (część C);
4) sprawdzian praktyczny - umiejętność symulowanego udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych (część D).
  2. W części A i B egzaminu wykorzystuje się zapis z płyt kompaktowych lub innych nośników dźwięku.

§ 5.

  1. Komisja egzaminacyjna określa maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z każdego sprawdzianu, stanowiącego część egzaminu.
  2. Podstawą zaliczenia egzaminu jest suma punktów uzyskana z egzaminu, która musi przekroczyć 50% ogólnej sumy punktów przewidzianej dla wszystkich sprawdzianów.
  3. Podstawą zaliczenia każdej części egzaminu jest liczba punktów uzyskanych z poszczególnych sprawdzianów, która musi przekroczyć 50% sumy punktów przewidzianych dla każdej części egzaminu.

§ 6.

Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół przebiegu egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 7.

Wyniki egzaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie, w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej, listy osób wraz z liczbą uzyskanych punktów.

§ 8.

  1. Opłata za egzamin wynosi 400 zł.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Naczelna Rada Lekarska, na wniosek cudzoziemca, może obniżyć opłatę do 50% albo całkowicie z niej zwolnić.

§ 9.

  1. Cudzoziemcowi, który zdał egzamin, Naczelna Rada Lekarska wydaje zaświadczenie.
  2. Cudzoziemiec, który nie zdał egzaminu, może przystąpić do egzaminu ponownie po upływie co najmniej sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4056 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.