nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiegoDz.Urz.MZ.04.05.58

Zarządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 17 maja 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 71 z późn.zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Badań Żywności, Przedmiotów Użytku i Struktury Żywienia,
b) Sekcja Badań Powietrza, Wody i Gleby,
c) Sekcja Badań i Pomiarów w Zakresie Higieny Radiacyjnej ze stanowiskami pracy ds. pomiarów radiacyjnych w Łomży,
d) Sekcja Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy,
e) Sekcja Analizy Instrumentalnej,
f) Sekcja Badań Mikrobiologicznych, w skład której wchodzą:
- Pracownia Badań Bakteriologiczno – Parazytologicznych i Przygotowania Podłoży,
- Pracownia Badań Wirusologiczno – Serologicznych,
- Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności, Wody i Przedmiotów Użytku,
- Pracownia Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Oddział Promocji Zdrowia;
7) Oddział Higieny Radiacyjnej;
8) Sekcja ds. Systemu Jakości;
9) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
10) Sekcja Statystyki, Informacji i Analiz;
11) Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego;
12) Sekcja Kadr i Szkolenia;
13) Dział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Oddział Ekonomiczny,
b) Oddział Administracyjny,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Audytor Wewnętrzny;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu;
19) Stanowiska Pracy Radców Prawnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, wedługodrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Epidemiologii,
c) Sekcja Higieny Komunalnej,
d) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy,
e) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
f) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego,
g) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno – Gospodarczych,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu i Statystyki Medycznej;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
10) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
11) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
12) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
13) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
14) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
15) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
16) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;
17) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
18) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
19) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Pracy;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzi:
a) Sekcja ds. Pracowniczych i Administracyjnych;
6) Laboratorium Badań Materiału Biologicznego;
7) Sekcja Promocji Zdrowia;
8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Sekcja Statystyki i Zapewnienia Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Stanowisko Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

3) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Epidemiologii,
c) Sekcja Higieny Komunalnej,
d) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
e) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia,
f) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy,
g) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej, Kadr i Obsługi Sekretariatu,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych i Gospodarczych,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
e) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 7 do zarządzenia:
f) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”;

g) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Epidemiologii i Oświaty Zdrowotnej;
4) Sekcja Higieny Środowiska;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapewnienia Jakości;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Sekretarka;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Kierowca – Dezynfektor;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Łomża.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji w zakresie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego jest powiat łomżyński i miasto na prawach powiatu Łomża.
3. Obszarem działania Powiatowej Stacji w zakresie badań laboratoryjnych jest powiat łomżyński i miasto na prawach powiatu Łomża, powiat zambrowski, kolneński, grajewski i wysokomazowiecki.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Epidemiologii,
b) Sekcja Higieny Komunalnej,
c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
d) Sekcja Higieny Pracy,
e) Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
f) Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia,
g) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego;
2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy,
b) Sekcja Badań Fizykochemicznych Żywności i Wody,
c) Sekcja Badań Mikrobiologicznych Materiału Biologicznego i Przygotowywania Podłoży,
d) Sekcja Badań Mikrobiologicznych Żywności i Wody,
e) Stanowiska Pracy ds. Przyjmowania Próbek;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna,
c) Sekcja Kadr i Szkoleń;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej;
8) Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a) §6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Higieny Komunalnej,
c) Sekcja Higieny Pracy,
d) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
e) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
f) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
g) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia,
h) Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Kadr,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Księgowości,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno – Gospodarczych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapewnienia Jakości;
4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Środowiskowej, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Higieny Pracy,
b) Sekcja Higieny Komunalnej,
c) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Księgowości i Kadr,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno – Gospodarczych,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy Kierowca – Dezynfektor,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 14 do zarządzenia:
a) § 6otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Sekcja Epidemiologii;
2) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Inwestycyjnego Nadzoru Zapobiegawczego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapewnienia Jakości;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
10) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
16) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wprowadzonej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz.1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 3 poz. 25, Nr 5 poz. 42, Nr 8 poz. 67, Nr 9 poz. 85, Nr 11 poz. 104 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 10.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-05-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5383 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.