nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.05.53
zmiana Dz.Urz.MZ.04.11.95
Dz.Urz.MZ.06.03.09
Dz.Urz.MZ.10.8.43


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074 Nr oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Ministerstwie Zdrowia:
1) instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) jednolity rzeczowy wykaz akt dla klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów wytwarzanych i gromadzonych w Ministerstwie Zdrowia, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie organizacji pracy kancelaryjnej w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833oraz z 2003 Nr 199, poz. 1941).Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Instrukcja Kancelaryjna

Załączniki do Instrukcji Kancelaryjnej
Załącznik nr 1 Wzór pieczęci wpływu do kancelarii;
Załącznik nr 2 Dziennik korespondencji sekretariatu;
Załącznik nr 3 Wzór pieczęci wpływu do komorki organizacyjnej;
Załącznik nr 4 Wzór opisu teczki;
Załącznik nr 5 Spis spraw;
Załącznik nr 6 Wzór blankietu korespondencyjnego;
Załącznik nr 7 Spis Zdawczo-Odbiorczy;

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Ministerstwa ZdrowiaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 24179 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.