nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Nr 8/04 Głównego Inspektora Sanitarnego zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami specjalnymiDz.Urz.MZ.04.05.46

ZARZĄDZENIE NR 8/04
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 15 kwietnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami specjalnymi


Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 5751)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/01 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami specjalnymi (Dz. Urz. MZ Nr 2, poz. 3 i z 2003 r. Nr 1, poz. 8) w załączniku do zarządzenia stanowiącym Regulamin gospodarowania środkami specjalnymi, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) finansowanie lub dofinansowywanie wydatków majątkowych, w tym zakup aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu komputerowego oraz środków transportu,”;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W planie, o którym mowa w § 7, w zakresie wydatków, określa się w szczególności:
1) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla osób wykonujących badania i inne czynności, osób sprawujących nadzór oraz osób prowadzących obsługę administracyjną i księgową środków specjalnych,
2) wydatki majątkowe,
3) wydatki rzeczowe związane z prowadzoną działalnością usługową,
4) wpłaty do budżetu, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.
2. Środki planowane na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogą przekraczać:
1) dla osób wykonujących badania i inne czynności - 15%,
2) dla osób sprawujących nadzór, w tym kierownika Stacji, oraz osób prowadzących obsługę administracyjną i księgową środków specjalnych - 2%
- planowanych przychodów Stacji ze środków specjalnych.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz.634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 37, poz. 329. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 208, poz. 2020.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3643 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.