nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołożnychDz.Urz.MZ.04.05.52

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1996 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 166, poz. 1611) zarządza się, co następuje:

§ 1.


W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1998 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 5 ust. 1:
1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) udzielanie podmiotom prowadzącym kształcenie podyplomowe pomocy organizacyjnej, dydaktycznej i metodycznej, w tym organizowanie konferencji i szkoleń dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz organów wydających zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności”;
2) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) opracowywanie materiałów pomocniczych i szkoleniowych dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, jak i dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych oraz ich kolportaż”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3865 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.