nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowychDz.U.04.169.1780

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 czerwca 2004 .
w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68 poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 63 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 29 marca 1983r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z dnia 23 kwietnia 1983 str. 1 i n), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z dnia 23 września 2003 r., str. 33 i n.):
1) zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności:
a) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony
dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu,
b) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia,
c) pogotowie ratunkowe,
d) medyczne laboratorium diagnostyczne,
e) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,
f) zakład rehabilitacji leczniczej,
g) żłobek,
h) inny zakład, spełniający warunki określone w przepisach odrębnych.

2) medyczne instytuty badawcze będące jednostkami badawczo-rozwojowymi:
a) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
b) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
c) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
d) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
e) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
f) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
g) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr Jerzego Nofera w Łodzi,
h) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
i) Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
j) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
k) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie,
l) Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie im. prof. dr hab. med. Aleksandra Szczygła,
m) Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Naukowo-Badawczy,
n) Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
o) Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
p) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie,
q) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie,
r) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
s) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r., w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła (Dz. U. Nr 8 poz. 83).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
Minister Gospodarki i Pracyw porozumieniu
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Minister Finansów
Minister Nauki i Informatyzacji
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4674 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.