nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowychDz.U.04.158.1661

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowychNa podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68 poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 29 marca 1983r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z dnia 23 kwietnia 1983 str. 1 i n), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z dnia 23 września 2003 r., str. 33 i n.):
1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
3) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
4) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
5) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
6) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
7) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
8) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
9) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
10) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
11) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
12) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
13) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu;
15) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
16) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku;
17) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
18) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
19) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
20) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu;
21) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
22) Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
23) Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
24) Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
25) Akademię Medyczną w Białymstoku;
26) Akademię Medyczną w Gdańsku;
27) Akademię Medyczną w Lublinie im. Feliksa Skubiszewskiego;
28) Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
29) Akademię Medyczną w Warszawie;
30) Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie;
31) Śląską Akademię Medyczną w Katowicach;
32) Uniwersytet w Białymstoku;
33) Uniwersytet Gdański;
34) Uniwersytet Śląski w Katowicach;
35) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
36) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
37) Uniwersytet Łódzki;
38) Uniwersytet Opolski;
39) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
40) Uniwersytet Rzeszowski;
41) Uniwersytet Szczeciński;
42) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
43) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
44) Uniwersytet Warszawski;
45) Uniwersytet Wrocławski;
46) Uniwersytet Zielonogórski;
47) Akademię Pedagogiczną w Krakowie;
48) Akademię Podlaską w Siedlcach;
49) Akademię Świętokrzyską w Kielcach;
50) Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku;
51) Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy;
52) Akademię Rolniczą w Krakowie;
53) Akademię Rolniczą w Lublinie;
54) Akademię Rolniczą w Poznaniu;
55) Akademię Rolniczą w Szczecinie;
56) Politechnikę Gdańską;
57) Politechnikę Łódzką;
58) Politechnikę Warszawską;
59) Politechnikę Wrocławską;
60) Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego;
61) Akademię Rolniczą we Wrocławiu;
62) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego;
63) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii;
64) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej;
65) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
66) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
67) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
68) Bank Tkanek Oka w Warszawie;
69) inne niż wymienione w pkt 1-68:
a) jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne, prowadzące badania naukowe z wykorzystywaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz odczynników do określania grup krwi i zgodności tkankowej u ludzi,
b) zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się leczeniem pacjentów z wykorzystaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego,
c) medyczne laboratoria diagnostyczne w rozumieniu przepisów o diagnostyce laboratoryjnej wykonujące działalność medyczną w zakresie określania grup krwi, wykrywania niezgodności grup krwi lub określania zgodności tkankowej u ludzi.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r., w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia (Dz. U. Nr 56 poz. 515).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
Minister Gospodarki i PracyMinister Edukacji Narodowej i Sportu
Minister Finansów
Minister Nauki i Informatyzacji1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4772 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.