nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w RadomiuDz.Urz.MZ.04.05.57

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 maja 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z poźn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
„6) ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682, z późn. zm.).”;
2) w § 8 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa;”;
3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Grójcu;
2) Terenowy Oddział w Kozienicach;
3) Terenowy Oddział w Lipsku;
4) Terenowy Oddział w Nowym Mieście;
5) Terenowy Oddział w Radomiu - Józefowie;
6) Główny Lekarz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
7) Dział Zapewnienia Jakości;
8) Dział Dawców;
9) Dział Analiz Lekarskich;
10) Dział Pobierania;
11) Dział Preparatyki;
12) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
13) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
14) Dział Ekspedycji;
15) Dział Sprawozdawczości, Promocji i Marketingu;
16) Dział Finansowo – Księgowy;
17) Dział Spraw Personalnych;
18) Dział Administracyjno – Gospodarczy.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, oraz z 2003 Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-05-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7322 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.