nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczneDz.U.04.153.1618

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 lipca 2004 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne


Na podstawie art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 99, poz. 917) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Limity, o których mowa w § 1, z podziałem na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i zaoczne zawodowe, określają załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.
2) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia”;
3) dodaje się załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia”;
§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304, Nr 231, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz Nr 116, poz.1206.Limity przyjęć do uczelni medycznych 2004-2005
Załącznik nr 1 - na studia dzienne
Załącznik nr 2 - na studia zaoczne
Załącznik nr 3 - na studia wieczorowe
Załącznik nr 4 - na studia zawodowe zaoczne
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8079 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.