nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.08.80

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie zakresu czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

  1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia;
5) Biurem Praw Pacjenta w Warszawie.
  2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Nadzoru i Kontroli;
3) Biuro Ministra;
4) Biuro Prasy i Promocji;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
  3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala:
1) zastępuje członka Komitetu Rady Ministrów, do czasu powołania Sekretarza Stanu;
2) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
3) jest przewodniczącą Zespołu Reagowania Kryzysowego;
4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;
b) Departament Dialogu Społecznego,
c) Departament Spraw Obronnych;
5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
b) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
c) Profilaktycznego Domu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Juracie,
d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
e) Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia w Warszawie,
f) Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Zakopanem.
§ 4.

Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski:
1) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemów Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Biuro Akredytacji,
b) Biuro Rady Naukowej,
c) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,
d) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e) Departament Polityki Lekowej,
f) Departament Polityki Zdrowotnej,
g) Departament Zdrowia Publicznego;
5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum,
b) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
e) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
f) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
g) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
h) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
i) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
j) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
k) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
l) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
m) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
n) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
o) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
p) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
q) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
r) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
s) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
t) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
u) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
v) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
w) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
x) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
y) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
z) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
za) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,
zb) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
zc) Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie,
zd) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,
ze) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
zf) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
zg) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
zh) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
zi) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.
§ 5.

Podsekretarz Stanu Paweł Sztwiertnia:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Prawny,
c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
d) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
f) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
g) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
h) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,
i) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
k) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
§ 6.

  1. Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
  2. Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 7.

  1. W ramach ustalonego zakresu czynności Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
  3. Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
  4. Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 8.

  1. Ministra zastępuje Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski w zakresie przez niego ustalonym.
  2. W czasie nieobecności Podsekretarzy Stanu:
1) Podsekretarza Stanu Rafała Niżankowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Sztwiertnia;
2) Podsekretarza Stanu Pawła Sztwiertnię zastępuje Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski;
3) Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Sztwiertnia.
  3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 59).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134 poz. 1439)
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5165 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.