nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów-zleceńDz.Urz.MZ.04.06.62

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 czerwca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów-zleceń


Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 1482)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 7. 1. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekracza kwotę 6.000 euro, przed zawarciem umowy dokonuje się wyboru oferenta, stosując tryb określony w przepisach o zamówieniach publicznych.
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131)
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz.1315, z 2001 r. Nr 88 poz. 961, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851,
z 2004 r. Nr 19 poz.177
Załączniki do dokumentu : zal_um_dz_09062004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4588 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.