nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawaniaDz.U.04.170.1797

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania


Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej „kodami resortowymi”, nadawane są na podstawie informacji zawartych w dokumentach będących podstawą dokonania wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rejestrem”.

§ 2.


System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej „systemem”, składa się z dziesięciu części.

§ 3.


Część I systemu stanowi składający się z 7 znaków numer księgi rejestrowej zakładu.

§ 4.


Część II systemu stanowi 7-znakowy identyfikator z rejestru TERYT dla jednostki podziału terytorialnego, w której położony jest zakład, nadany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3)).

§ 5.


1. Część III systemu stanowi 2-znakowy kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład.
2. Ustala się następujące kody resortowe podmiotów, które tworzą zakłady:
1) minister albo centralny organ administracji rządowej:
a) minister właściwy do spraw zdrowia - kod 11,
b) Minister Obrony Narodowej - kod 12,
c) Minister Sprawiedliwości - kod 13,
d) minister właściwy do spraw wewnętrznych - kod 14,
e) inny minister albo centralny organ administracji rządowej - kod 19;
2) wojewoda - kod 20;
3) jednostka samorządu terytorialnego:
a) województwo - kod 31,
b) powiat - kod 32,
c) gmina - kod 33,
d) gmina miejska na prawach powiatu – kod 34;
4) kościół lub związek wyznaniowy - kod 40;
5) fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie - kod 50;
6) inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej:
a) osoba fizyczna - kod 71;
b) spółka cywilna - kod 72;
c) spółka jawna - kod 73;
d) spółka partnerska - kod 74;
e) spółka komandytowa - kod 75;
f) spółka komandytowo-akcyjna - kod 76;
g) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - kod 77;
h) spółka akcyjna - kod 78;
i) spółdzielnia - kod 79;
7) państwowa uczelnia medyczna albo państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych - kod 80;
8) inne - kod 90.

§ 6.


Część IV systemu stanowi 1-znakowy kod resortowy wskazujący formę gospodarki finansowej zakładu:
1) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – kod 1;
2) jednostka budżetowa – kod 2;
3) zakład budżetowy – kod 3;
4) inna – kod 4.

§ 7.


1. Część V systemu stanowi 2 -znakowy niepowtarzalny kod resortowy, identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 01 do 99 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.
2. Gdy nie jest możliwe zastosowanie kodu 2 – znakowego należy zastosować kod 3 – znakowy. Kod powinien zawierać się w przedziale od 100 do 999.
§ 8.

1. Część VI systemu stanowi kod resortowy rodzaju jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 7.
2. Kody resortowe określające rodzaj jednostki organizacyjnej stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.


1. Część VII systemu stanowi 3 -znakowy kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 001 do 999 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.
2. Gdy nie jest możliwe zastosowanie kodu 3 – znakowego można zastosować kod 4 – znakowy. Kod powinien zawierać się w przedziale od 1000 do 9999.

§ 10.


1. Część VIII systemu stanowi 4-znakowy kod resortowy, charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodnie z listą kodów resortowych określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Kod, o którym mowa w ust. 1, powinien odzwierciedlać rodzaj prowadzonej działalności, uwzględniając w szczególności:
1) choroby i problemy zdrowotne pacjentów;
2) specjalność medyczną kierownika komórki organizacyjnej;
3) rodzaj wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.
3. W przypadku nowo powstałych komórek organizacyjnych komórce należy nadać kod resortowy planowanej działalności.

§ 11.


1. Część IX systemu stanowi kod resortowy, charakteryzujący funkcję ochrony zdrowia.
2. Kody resortowe, określające funkcje ochrony zdrowia realizowane w komórce organizacyjnej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12.


1. Część X systemu stanowi zestaw 2-znakowych kodów resortowych, charakteryzujących dziedziny medyczne, w których specjalizuje się komórka organizacyjna.
2.Kody resortowe określające dziedziny medyczne, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 13.


1. Do celów identyfikacyjnych zakładu wykorzystuje się numer księgi rejestrowej zakładu.
2. Do celów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej określonej w § 7 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część V systemu, o której mowa w § 7.
3. Do celów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej określonej w § 9 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część VII systemu, o której mowa w § 9.

§ 14.


Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30, poz. 379 oraz z 2002 r. Nr 223, poz.1880).

§ 15.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.

Minister Zdrowia


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1151 1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz.1840, z 2002 r. Nr 177, poz.1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.Załączniki do dokumentu : zal_kod_iden_16072004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 51551 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.