nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia procedury postępowania z dokumentami objętymi krajowym systemem notyfikacji norm i aktów prawnych w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.Mz.04.06.63

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia procedury postępowania z dokumentami objętymi krajowym systemem notyfikacji norm i aktów prawnych w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się procedurę postępowania z dokumentami objętymi krajowym systemem notyfikacji norm i aktów prawnych w Ministerstwie Zdrowia, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Koordynację wykonywania zadań, związanych z notyfikacją norm i aktów prawnych, wykonuje, w imieniu Ministra Zdrowia, Departament Prawny.

§ 3.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia wyznaczą, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, pracownika odpowiedzialnego w danej komórce za wykonywanie czynności związanych z notyfikacją norm i aktów prawnych, zawierających przepisy techniczne, należących do właściwości tej komórki.
2. W przypadku wystąpienia problemów o charakterze merytorycznym w trakcie wykonywania zadań, związanych z notyfikacją projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, wyznaczony pracownik zobowiązany jest do bezpośredniej współpracy z krajowym koordynatorem systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
3. Informację o wyznaczonym pracowniku dyrektorzy komórek organizacyjnych przekażą niezwłocznie do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia oraz do Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia.

§ 4.

Nieprzestrzeganie procedury notyfikowania projektów aktów prawnych, zawierających przepisy techniczne, w szczególności uchybienie zawartym w niej terminom, traktowane będzie jako poważne naruszenie obowiązków służbowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz.1314, z 2001 r. Nr 73 poz. 761 z 2002 r. Nr 25 poz. 253, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 Dz.U. Nr 190 poz. 1864, z 2004 r. Dz.U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959


Załączniki do dokumentu : zal_pro_29062004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4345 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.