nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulanimu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.08.82

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 lipca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Zdrowia
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.


W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz.Urz. Ministra Zdrowia Nr 1 poz. 6 i Nr 3 poz. 33) w § 24 skreśla się pkt 27.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r.


MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
2)Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9483 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.