nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżąDz.U.04.180.1869

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 lipca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżąNa podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.


W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 130, poz. 1196) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują:
1) właściwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
2) lekarz stomatolog;
3) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej „pielęgniarką”, albo higienistka szkolna.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
3) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
4) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
5) współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych;
6) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;
7) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
8) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
9) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
10) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
11) prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych uczniów i sprawozdawczości zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje z:
1) lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;
2) lekarzem stomatologiem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;
3) rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
4) dyrektorem szkoły;
5) radą pedagogiczną;
6) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. W stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem, o których mowa w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresie zadań, o których mowa w § 7 i w § 11 ust. 2, sprawuje pielęgniarka środowiskowa/rodzinna.”;

4) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do czasu utworzenia na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w § 9, zadania określone w § 7, a także w § 11 ust. 2, wykonują lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.”;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) użyte w rozporządzeniu w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „gabinet profilaktyczny” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz.1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593


Załączniki do dokumentu : zal_prof_op290704.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7276 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.