nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDSDz.Urz.Mz.04.07.73

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 lipca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS


Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.


W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowuje projekt Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki Nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS, koordynuje i monitoruje jego wykonanie, współpracując w tym zakresie z innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z tego Programu oraz realizuje zadania przypisane w Programie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzi zakup i rozdzielnictwo leków antyretrowirusowych, monitoruje i koordynuje ich wykorzystanie w zakładach opieki zdrowotnej na terenie kraju oraz prowadzi w tym zakresie informatyczną bazę danych;”,
c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) zleca, finansuje, monitoruje i sprawuje nadzór nad realizacją zadań zleconych, obejmujących:
a) promocję zdrowia, profilaktykę i leczenie antyretrowirusowe,
b) inne formy służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a także poprawy jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, przeciwdziałaniu izolacji społecznej i poczuciu wyobcowania tych osób;”,
c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) realizuje inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”;
  2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§6a. 1. Zadania zlecone, o których mowa w § 6 pkt 15, finansowane w formie dotacji budżetowych wymagają udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Wydatkowanie środków finansowych na zadania, o których mowa w pkt 15, wymaga uprzedniej akceptacji szczegółowego planu rzeczowo – finansowego przedłożonego przez Dyrektora Centrum przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Plan rzeczowo – finansowy zawiera w szczególności informacje o:
1) rodzaju zadań;
2) kwotach przypisanych do poszczególnych zadań;
3) sposobie i kryteriach wyboru zleceniobiorcy.”;
  3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy zastępcy oraz głównego księgowego. Zastępcę dyrektora oraz głównego księgowego zatrudnia dyrektor Centrum.”;
  4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Organizację wewnętrzną, zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i tryb pracy Centrum określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3792 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.