nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania jednolitych założeń systemowych kształcenia w zakresie ratownictwa medycznegoDz.Urz.Mz.04.07.71

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania jednolitych założeń systemowych kształcenia w zakresie ratownictwa medycznegoNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 oraz Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania jednolitych założeń systemowych kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego, zwany dalej „ Zespołem”.

§ 2

Do zadań Zespołu należy opracowanie:
1) standardów nauczania dla studiów licencjackich w zakresie ratownictwa medycznego;
2) ramowego programu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3) standardów kształcenia, jakie muszą spełniać podmioty prowadzące kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:
1) eksperci zewnętrzni:
a) prof. dr hab. Jerzy Karski,
b) prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko,
c) prof. dr hab. Jacek Jastrzębski,
d) dr hab. Krystyn Sosada,
e) dr Małgorzata Malinowska-Zaprzałka;
2) przedstawiciele Ministra Zdrowia:
a) dwóch przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) dwóch przedstawicieli Departamentu Polityki Zdrowotnej.

§ 4

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który jest wybierany zwykłą większością głosów spośród członków Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z wyjątkiem pierwszego posiedzenia, które zwołuje Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
4. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech czwartych składu Zespołu.
5. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zespołu.

§ 5

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 6

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 7

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie.
2. Eksperci zewnętrzni, wymienieni w § 3 pkt 1, wynagradzani są na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. Udział osób, o których mowa w § 3 pkt 2 w pracach Zespołu jest nieodpłatny.


§ 8

Zespół zakończy realizację zadania, o którym mowa w § 2 do dnia 15 czerwca 2004 r.

§ 9

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5212 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.