nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błęduDz.Urz.Mz.04.07.74
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 czerwca 2004 r.
o sprostowaniu błędu
  Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.2)) w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 27) w § 1 pkt. 10, 14, 16, 17, 19 zamiast wyrazów „Ochrony Cywilnej” powinny być wyrazy „Obrony Cywilnej”.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej –zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4717 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.