nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w WarszawieDz.Urz.Mz.04.07.70
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 czerwca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w WarszawieNa podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:


§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 121 z późn. zm.3)) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) 25 oddziałów Regionalnego Centrum, w tym:
a) 16 oddziałów położonych w: Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Makowie Mazowieckim, Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Pułtusku, Siedlcach, Sierpcu, Wyszkowie
i Grodzisku Mazowieckim,
b) 9 oddziałów położonych na terenie m. st. Warszawy, zlokalizowanych w: Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Szpitalu im. Michała Okońskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej;
2) działy oraz sekcje:
a) dział krwiodawców,
b) dział preparatyki,
c) dział immunologii transfuzjologicznej,
d) dział laboratoryjny,
e) dział ekspedycji,
f) dział zapewniania jakości,
g) dział organizacyjno – prawny,
h) dział finansowo – księgowy,
i) dział administracji i zamówień publicznych,
j) sekcja służb pracowniczych.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określa w regulaminie organizacyjnym Dyrektor Regionalnego Centrum.”;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131.).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
3)Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 4, poz. 30.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5555 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.