nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznymDz.Urz.Mz.04.07.68
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 czerwca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) higieny środowiska;
3) higieny pracy;
4) higieny środków transportu;
5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;
– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych oraz śródlądowych;
2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych oraz śródlądowych;
3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;
4) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy materiałów i wyrobów dopuszczonych do kontaktu z żywnością;
5) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;
6) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
w administracji;
7) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
8) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,
tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;
9) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;
10) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań
z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;
12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Terenowego;
2) Oddział Higieny Transportu;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obronności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
6) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Świecku;
7) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Rzepinie;
8) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Kostrzynie nad Odrą.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji.”;

2) w załączniku nr 11 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Transportu;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Sekcja Nadzoru Terenowego;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Sprawozdawczości i Szkoleń;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Planowania i Organizacji Kontroli Sanitarnego Zabezpieczenia Granic;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
10) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Olszynie;
11) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Gubinku.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 – 1152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756
z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz.1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020.
4)Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 71, Nr 12, poz. 114 oraz z 2004 r Nr 2, poz. 15.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3896 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.