nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiegoDz.Urz.Mz.04.07.66
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 maja 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz.
Min. Zdrow. Nr 11, poz. 67, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Nadzoru Sanitarnego:
a) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej,
c) Oddział Nadzoru Higieny Pracy,
d) Oddział Nadzoru Epidemiologii,
e) Oddział Higieny Radiacyjnej,
f) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
g) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
h) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
2) Dział Laboratoryjny:
a) Oddział Laboratoryjny Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby,
c) Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,
d) Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii,
e) Oddział Laboratoryjny Przygotowania Podłoży,
f) Oddział Laboratoryjny Analiz Instrumentalnych,
g) Oddział Laboratoryjny ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych;
3) Dział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Oddział Ekonomiczny,
b) Oddział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
c) Oddział Administracyjno-Techniczny,
d) Sekcja Informatyki;
4) Oddział Organizacyjno – Prawny;
5) Oddział Kadr i Szkolenia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna, Kadr i Szkoleń;
2) Sekcja Nadzoru Epidemiologii;
3) Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
11) Stanowisko Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy:
a) Sekcja Kontrolno-Pomiarowa;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Kadr;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
11) Stanowisko Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Sekcja Kontrolno-Pomiarowa;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Pracy;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii i Statystyki;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych;
10) Stanowisko Radcy Prawnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Higieny Środowiska,
b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Epidemiologii;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Pomiarowych w Środowisku Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno- Gospodarczych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej:
a) Sekcje Orzecznictwa,
b) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego;
2) Oddział Nadzoru Higieny Pracy:
a) Sekcja Orzecznictwa i Chorób Zawodowych,
b) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego,
c) Sekcja Kontrolno-Pomiarowa;
3) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
a) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Produkcji Żywności, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków,
b) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Żywienia Zbiorowego oraz Miejscami Obrotu Żywnością, Przedmiotami Użytku i Kosmetykami,
c) Sekcja ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
4) Oddział Nadzoru Epidemiologicznego:
a) Sekcja Nadzoru nad Placówkami Służby Zdrowia,
b) Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych i Niezakaźnych,
c) Sekcja Szczepień Ochronnych;
5) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Oddział Laboratoryjny:
a) Laboratorium Mikrobiologii i Chemii Higieny Komunalnej,
b) Laboratorium Badań Schorzeń Jelitowych,
c) Laboratorium Bakteriologii;
8) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Księgowości,
b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
9) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Sekcja Prawna;
11) Sekcja Służb Pracowniczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Obrony Cywilnej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
2) Sekcja Nadzoru Epidemiologii;
3) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
5) Sekcja Kontrolno-Pomiarowa;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Higieny Środowiska,
b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Epidemiologii;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pomiarów Czynników Fizycznych w Środowisku Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Środowiska;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych i Kadrowych;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Higieny Komunalnej,
d) Sekcja Higieny Pracy,
e) Sekcja Epidemiologii,
f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
g) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
h) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
i) Sekcja Statystyki Medycznej;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby,
c) Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,
d) Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii,
e) Sekcja Przygotowania Podłoży,
f) Sekcja Analiz Instrumentalnych;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;
4) Sekcja Kadr i Szkolenia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych i Obsługi;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;
11) Stanowisko Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
2) Sekcja Nadzoru Epidemiologii;
3) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Nadzoru Epidemiologicznego;
3) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej;
4) Oddział Nadzoru Higieny Pracy;
5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Pomiarowych w Środowisku Pracy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora i Obrony Cywilnej;
14) Stanowisko Radcy Prawnego;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych;
5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno – Gospodarcza,
b) Sekcja Ekonomiczno – Finansowa;
6) Sekcja ds. Higieny Pracy;
7) Sekcja ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Statystyk Medyczny;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;
12) Stanowisko Radcy Prawnego;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy,
d) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,
e) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Badań Środowiskowych,
c) Sekcja Badań Środowiska Pracy,
d) Sekcja Badań Epidemiologicznych,
e) Sekcja Przygotowania Podłoży i Materiałów Pomocniczych,
f) Sekcja Analiz Instrumentalnych;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczno – Finansowa,
b) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych, Socjalnych i Szkoleń;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Epidemiologii,
b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna, Kadr i Szkoleń;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Stanowisko Radcy Prawnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,
b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Higieny Środowiska;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Laboratorium Badań Epidemiologicznych,
b) Laboratorium Higieny Komunalnej,
c) Laboratorium Higieny Pracy,
d) Laboratorium Analiz Instrumentalnych,
e) Laboratorium Podłoży Bakteriologicznych;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczno – Finansowa,
b) Sekcja ds. Administracyjnych, Kadrowych i Gospodarczych;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
7) Stanowisko Radcy Prawnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych, Kadrowych, Gospodarczych oraz Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
11) Stanowisko Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Badań Higieny Środowiska,
b) Sekcja Badań Środowiska Pracy,
c) Sekcja Analiz Instrumentalnych;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych i Szkoleń;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:
a) w § 6 uchyla się ust. 2;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Epidemiologii,
b) Sekcja Higieny Komunalnej,
c) Sekcja Higieny Pracy,
d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

22) w załączniku nr 22 do zarządzenia:
a) w § 6
- uchyla się ust. 2,
- dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:
1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;
2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;
3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Higieny Środowiska,
c) Sekcja Epidemiologii;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja ds. Pracowniczych, Administracyjno-Gospodarczych i Obsługi;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej i Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
6) Stanowisko Radcy Prawnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676,oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.
4)Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 95.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-05-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3795 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.