nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowiaw sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcjiDz.U.04.183.1896
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 sierpnia 2004 r.
w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji


Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) tryb i zakres okresowych badań lekarskich;
2) warunki, które muszą spełniać podmioty uprawnione do przeprowadzania okresowych badań lekarskich;
3) częstotliwość wykonywania okresowych badań lekarskich oraz sposób ich dokumentowania;
4) sposób sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem okresowych badań lekarskich.

§ 2.

1. Zakres okresowego badania lekarskiego, o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zwanej dalej ,,ustawą”, obejmuje:
1) badanie ogólnolekarskie;
2) zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej;
3) badanie spirometryczne spoczynkowe.
2. Lekarz przeprowadzający okresowe badanie lekarskie poszerza jego zakres o badania uzupełniające, jeśli potrzeba taka wynika z oceny stanu zdrowia osoby podlegającej badaniu lekarskiemu.
3. Lekarz przeprowadzający okresowe badanie lekarskie zleca dodatkowo inne badania diagnostyczne, jeśli zachodzi potrzeba poszerzenia diagnostyki w celu potwierdzenia lub wykluczenia innych niż narażenie na azbest przyczyn stwierdzanych zmian patologicznych.
4. Zakres badań uzupełniających, o których mowa w ust. 2, oraz innych badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 3, określa załącznik do rozporządzenia.
5. Badania uzupełniające, o których mowa w ust. 2, oraz inne badania diagnostyczne, o których mowa w ust. 3, stanowią część okresowego badania lekarskiego.
6. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się według jednolitej metodyki.

§ 3.

1. Okresowe badania lekarskie mogą być przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych służby medycyny pracy, które spełniają następujące warunki:
1) posiadają doświadczenie w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w warunkach narażenia na działanie pyłów azbestu;
2) zatrudniają lekarzy odbywających szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;
3) obowiązane są mocą art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317) do wykonywania okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w szczególności w przypadku likwidacji zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.
2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza jednostka, o której mowa w ust. 1, właściwa terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenia działalności zakładu wymienionego w załączniku nr 4 do ustawy.
3. Osoba podlegająca okresowym badaniom lekarskim może wystąpić z wnioskiem do jednostki, o której mowa w ust. 2, o przesłanie dokumentacji medycznej dotyczącej jej osoby i przeprowadzanie tych badań w jednostce właściwej terytorialnie ze względu na jej miejsce zamieszkania.
4. Jeżeli w wyniku wniosku, o którym mowa w ust. 3, zadania z zakresu okresowych badań lekarskich osoby podlegającej takim badaniom przejmie jednostka właściwa terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, dokumentację medyczną przekazuje się tej jednostce, w trybie poufnym za pokwitowaniem.

§ 4.

1. Lekarz przeprowadzający okresowe badanie lekarskie ustala częstotliwość tych badań biorąc pod uwagę ocenę stanu zdrowia osoby podlegającej okresowemu badaniu lekarskiemu, stanowisko pracy, wielkość narażenia na pył azbestu, staż pracy oraz okres latencji.
2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się na podstawie książeczki badań profilaktycznych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, nie rzadziej niż co 3 lata.
3. Lekarz przeprowadzający okresowe badanie lekarskie wypełnia:
1) dokumentację medyczną, prowadzoną dla potrzeb przeprowadzania okresowych badań lekarskich osób podlegających tym badaniom, w tym kartę badania, prowadzoną dla potrzeb sprawowania nadzoru;
2) książeczkę badań profilaktycznych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.
4. W dokumentach, o których mowa w ust. 3, należy podać termin następnego okresowego badania lekarskiego.

§ 5.


1.Okresowe badanie lekarskie kończy się orzeczeniem lekarskim zawierającym ocenę stanu zdrowia osoby badanej.
2. Lekarz przeprowadzający okresowe badanie lekarskie wysyła kartę badania, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia badania do jednostki nadzorującej, którą jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi.

§ 6.

1. Jednostka nadzorująca:
1) określa szczegółową metodykę badań, o której mowa w § 2 ust. 6, oraz zapewnia jednolitą ocenę radiogramów w ramach okresowych badań lekarskich;
2) przeprowadza szkolenia dla lekarzy wykonujących okresowe badania lekarskie, które obejmują w szczególności:
a) metodykę badań, o której mowa w § 2 ust. 6,
b) sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1;
3) udziela konsultacji lekarzom przeprowadzającym okresowe badania lekarskie;
4) przekazuje lekarzom przeprowadzającym okresowe badania lekarskie niezbędne informacje z rejestru, o którym mowa w pkt 7, w celu prawidłowej oceny narażenia na pył azbestu osoby podlegającej takiemu badaniu;
5) sprawuje nadzór nad podmiotami wykonującymi okresowe badania lekarskie;
6) przeprowadza analizę danych zawartych w kartach badań w celu monitorowania sytuacji zdrowotnej osób podlegających okresowym badaniom lekarskim;
7) prowadzi rejestr pracowników, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy.
2. Na wniosek osoby objętej rejestrem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, należy udostępnić dane jej dotyczące z tego rejestru oraz z karty badania, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.
3. Na wniosek pracodawcy, pracownika lub jego przedstawiciela jednostka nadzorująca udostępnia anonimowe zbiorcze informacje dotyczące danego zakładu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 oraz z kart badań, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 oraz dokumentacja, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 osób podlegających okresowym badaniom lekarskim przechowywane są przez 40 lat po ustaniu narażenia na działanie pyłów azbestu.
5. Jednostka nadzorująca przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie z wykonania okresowych badań lekarskich zrealizowanych na podstawie ustawy za dany rok kalendarzowy według stanu na dzień 31 grudnia w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.
6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, przedstawiane jest ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu oceny liczby i jakości wykonanych okresowych badań lekarskich zrealizowanych na podstawie ustawy.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem mają zastosowanie przepisy dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).


Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
ZAKRES BADAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
ORAZ INNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH


Badania uzupełniające
Inne badania diagnostyczne
1) badanie laryngologiczne

2) badanie gazometryczne spoczynkowe
1) tomografia komputerowa

2) badanie gazometryczne wysiłkowe

3) określenie zdolności dyfuzyjnej i podatności oddechowej płuc

4) badanie cytologiczne plwociny

5) badanie EKG

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5507 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.