nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholuDz.U.04.183.1895
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu


Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

§ 2.

  1. Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu.
  2. Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwanej dalej „listą”, po uzyskaniu ich pisemnej zgody zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii.
  3. Lista biegłych, o których mowa w ust. 1, jest publikowana w dzienniku urzędowym województwa w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia.
  4. Biegłych ustanawia się na okres trzech lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

§ 3.

W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy:
1) ocenić dane z dostępnej dokumentacji;
2) ocenić stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania;
3) ocenić wyniki badań laboratoryjnych;
4) zlecić niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne.

§ 4.

  1. Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra oraz psycholog.
  2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem”, biegły przeprowadza w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osoby badanej, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Badanie połączone z oddaniem pod obserwację przeprowadza się w zakładach lecznictwa odwykowego.

§ 5.

Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków diagnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii.

§ 6.

  1. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera:
1) imię, nazwisko biegłego oraz miejsce jego zatrudnienia;
2) wskazanie organu kierującego na badanie;
3) datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;
4) miejsce i datę przeprowadzenia badania;
5) miejsce i datę sporządzenia opinii;
6) imię, nazwisko, PESEL oraz adres osoby badanej;
7) wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych;
8) opis przebiegu badania, określający jego zakres;
9) wynik badania ogólnego;
10) rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;
11) wskazanie dalszego trybu postępowania;
12) podpis biegłego.
  2. W celu sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 1, biegły może uzyskać dodatkowe informacje od specjalisty terapii uzależnień.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. Nr 25,poz. 116).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439 ).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5173 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.