nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbestDz.U.04.185.1920
zmiana Dz.U.05.131.1100


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 sierpnia 2004 r.
w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest


Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe oraz rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego kosztów z tytułu korzystania z leczenia uzdrowiskowego przez pracowników zatrudnionych:
1) w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą w zakładach wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zwanej dalej „ustawą”, oraz
2) w zakładach, które, zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, produkują wyroby zawierające azbest
- zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

§ 2.

  1. Osoba uprawniona jest kierowana na leczenie uzdrowiskowe na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwanego dalej „skierowaniem”.
  2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) wpisy dokonane w książeczce badań profilaktycznych oraz aktualny stan zdrowia osoby uprawnionej;
2) brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego;
3) wpływ leczenia uzdrowiskowego, w szczególności warunków naturalnych (surowców leczniczych i klimatu) na stan zdrowia osoby uprawnionej;
4) dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile osoba uprawniona z takiego leczenia korzystała.
  3. W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wskazuje, po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego.
  4. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła skierowanie do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)” umieszczonym w lewym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy.
  5. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

  1. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po otrzymaniu skierowania dokonuje jego rejestracji.
  2. Po rejestracji skierowania lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zwany dalej „lekarzem specjalistą”, zatrudniony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonuje weryfikacji skierowania pod względem miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego.
  3. Lekarz specjalista może zażądać od lekarza, o którym mowa w § 2, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

§ 4.

  1. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowanie wskazując jednocześnie zakład lecznictwa uzdrowiskowego i określając rodzaj leczenia uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia i czas jego trwania.
  2. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie doręcza osobie uprawnionej potwierdzone skierowanie.

§ 5.

  1. W przypadku, gdy z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego nie jest możliwa realizacja skierowania na leczenie uzdrowiskowe osoby uprawnionej w terminie 30 dni od wskazanej w skierowaniu daty rozpoczęcia leczenia, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza dane tej osoby na listę osób oczekujących na leczenie uzdrowiskowe.
  2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osoby uprawnionej:
1) imię i nazwisko;
2) PESEL;
3) numer skierowania nadany podczas rejestracji przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Osoba uprawniona ma prawo do informacji o swojej kolejności na liście osób oczekujących oraz przewidywanym terminie podjęcia leczenia uzdrowiskowego.
  4. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie powiadamia osobę uprawnioną o ustaleniu terminu leczenia uzdrowiskowego.

§ 6.

Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozliczeniu z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, pokrywa koszty będące częściową odpłatnością za koszty wyżywienia i zakwaterowania, o których mowa w art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)).

§ 7.

  1. Zwrot kosztów związanych z leczeniem uzdrowiskowym osób uprawnionych, poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, następuje na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów wyliczonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza raz na kwartał oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie danych zebranych z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminach:
1) do 15 kwietnia za I kwartał;
2) do 15 lipca za II kwartał;
3) do 15 października za III kwartał;
4) do 20 grudnia za IV kwartał.
  3. Wzór zestawienia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
  4. Zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, po uprzednim sprawdzeniu i zaakceptowaniu jest dokonywany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni, licząc od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 8.

  1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do rozliczania kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 1 stycznia 2004 r. z tytułu korzystania z leczenia uzdrowiskowego przez osoby uprawnione.
  2. W terminie do dnia 30 listopada 2004 r. oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawienie, o którym mowa w § 7 ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Ra"dy Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892, Nr 93, poz. 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.Załączniki do dokumentu : zal1_wyroby_azbe_09082004.zip zal1_wyroby_azbe_09082004.zip zal2_wyroby_azbe_09082004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7420 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.