nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiegoDz.Urz.Mz.04.07.64
zmiana Dz.Urz.MZ.08.01.01


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 marca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy
oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Dział Laboratoryjny;
3) Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Dział Organizacji, Ocen i Analiz;
5) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktu z Mediami;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
b) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,
c) Sekcja Nadzoru nad Żywnością i Żywieniem,
d) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,
e) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,
b) Laboratorium Badania Wody;
3) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zagrożeń Epidemicznych, Bioterroryzmu
i Obrony Cywilnej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Statystyki, Ocen i Analiz;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,
b) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
c) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,
d) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,
e) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
f) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,
b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,
c) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,
d) Laboratorium Mikrobiologiczne;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczno – Księgowa,
b) Sekcja Administracyjno – Techniczna,
c) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

3. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Sekcja Ocen i Analiz;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
b) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,
c) Sekcja Nadzoru nad Żywnością i Żywieniem,
d) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,
e) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy i Ochrony Powietrza,
b) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,
c) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,
d) Laboratorium Mikrobiologii,
e) Laboratorium Analiz Instrumentalnych;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
20) w załączniku nr 20 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 215.
3)Zmiany wprowadzonej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz.1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4758 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.