nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki ZdrowotnejDz.Urz.MZ.04.08.84
zmiana Dz.Urz.MZ.04.11.94
Dz.Urz.MZ.04.11.96


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 sierpnia 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu opracowania propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym określenia sposobu finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, powołuje się Zespół do spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, będący organem pomocniczym Ministra Zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

  1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
1) Ministra Zdrowia;
2) organizacji społecznych;
3) centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
4) oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;
  2. Skład osobowy Zespołu określa załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zespół składa się z:
1) Rady Sterującej;
2) podzespołów do spraw:
a) świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,
b) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
c) świadczeń udzielanych przez szpitale kliniczne,
d) świadczeń udzielanych przez szpitale inne niż wymienione w lit. c,
e) świadczeń pomocy doraźnej
  - zwanych dalej „podzespołami”.
§ 4.

  1. Przewodniczącym Zespołu jest Pan Jacek Łukomski.
  2. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Rafał Niżankowski –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 5.

Wyniki pracy Zespołu Przewodniczący Zespołu przekazuje Ministrowi Zdrowia do dnia 15.09.2004r.

§ 6.

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym sposobu finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które będą:
1) sprzyjać racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów systemu ochrony zdrowia,
2) zapewniać stabilizację systemu w kilkuletniej perspektywie czasowej,
3) stwarzać ramy prawidłowego i bezpiecznego kontraktowania świadczeń,
4) określać zakresy odpowiedzialności stron umów z tytułu ich wykonania.

§ 7.

Do zadań Rady Sterującej należy,
1) sprawowanie nadzoru nad podzespołami,
2) organizowanie i koordynowanie pracy podzespołów,
3) zatwierdzanie projektów propozycji określających warunki ogólne umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:
a) sposób finansowania poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej,
b) zakresy świadczeń opieki zdrowotnej objętych poszczególnymi sposobami finansowania
  - opracowanych przez podzespoły,
4) przekazywanie propozycji, o których mowa w pkt 3 Przewodniczącemu Zespołu.
§ 8.

Do zadań podzespołów należy opracowanie właściwych, ze względu na zakres przedmiotowy podzespołu, projektów propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:
a) sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,
b) zakresy świadczeń opieki zdrowotnej objętych poszczególnymi sposobami finansowania.

§ 9.

  1. Pracami podzespołów kierują przedstawiciele Ministra Zdrowia, jako ich przewodniczący.
  2. Rada Sterująca oraz podzespoły działają kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących.
  3. Posiedzenia podzespołów zwoływane są zgodnie z harmonogramem opracowanym przez poszczególnych przewodniczących i zatwierdzonym przez Radę Sterującą.
  4. Ustalenia, wnioski i opinie Rady Sterującej oraz podzespołów, w sprawach dotyczących rozstrzygnięć w zakresie realizacji swoich zadań, podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich składu odpowiednio Rady Sterującej lub właściwego podzespołu.
  5. Przyjęte przez podzespół ustalenia, wnioski, opinie i propozycje przekazywane są w formie pisemnej Radzie Sterującej.
  6. Z posiedzeń Rady Sterującej oraz podzespołów sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie odpowiednio Rady Sterującej lub właściwego podzespołu.

§ 10.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach odpowiednio Rady Sterującej lub podzespołu.

§ 11.

W pracach podzespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego podzespołu osoby spoza jego składu.

§ 12.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział- 851 Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność.

§ 13.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

§ 14.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielenie Świadczeń Opieki ZdrowotnejZałączniki do dokumentu : zal_zespol_19082004.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 15649 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.