nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczychDz.U.04.197.2035

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych


Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Instytucjami powołanymi do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych, uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 63c rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych ( Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983, str. 1 i n.), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z 23.9.2003, str. 33 i n.) są następujące jednostki badawczo rozwojowe:
1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie;
2) Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie;
3) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;
4) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
5) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
6) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków ( Dz. U. Nr 145, poz. 1225).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW POROZUMIENIU:
MINISTER GOSPODARKI I PRACY

MINISTER FINANSÓW1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6505 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.