nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.11.95
zmiana Dz.Urz.MZ.04.05.53
Dz.Urz.MZ.06.03.09
Dz.Urz.MZ.10.8.43


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:
1) klasa czwartego rzędu 0141 otrzymuje brzmienie:

Symbole klasyfikacji akt.
Hasła klasyfikacyjne akt.
Kategoria archiwalna akt
Uwagi
w komórce meryto
-rycznej
w innych komór
-kach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0141 Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentacji
B10
Bc
Terminarze, rozdzielniki, dzienniki korespondencyjne, rejestry telenot, dalekopisów, dowody doręczeń i opłat pocztowych


2) w klasie drugiego rzędu 40 - Polityka zdrowotna, po klasie trzeciego rzędu 405 – Realizacja programów, dodaje się klasy trzeciego rzędu 406 i 407 w brzmieniu:

Symbole klasyfikacji akt.
Hasła klasyfikacyjne akt.
Kategoria archiwalna akt
Uwagi
w komórce meryto
-rycznej
w innych komór
-kach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
406
Świadczenia Zdrowotne Finansowane z budżetu państwa (świadczenia wysoko
-specjalistyczne)
A
Bc
Dokumentacja analizy, ekspertyzy
407
Realizacja świadczeń wysoko
-specjalistycznych (procedur wysoko
-specjalistycznych)
4071
Postępowanie konkursowe
B5
Bc
Ogłoszenia konkursów, oferty, umowy
4072
Nadzór nad realizacją
A
Bc
Sprawozdania okresowe

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 241 poz. 2074.
Uzasadnienie


  Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia wprowadza zmiany do załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. Pierwsza zmiana polega na wprowadzeniu dłuższego okresu przechowywania dokumentacji z zakresu środków ewidencji i kontroli obiegu dokumentów, podlegającej brakowaniu po upływie obowiązującego okresu przechowywania, po uzyskaniu zezwolenia z Archiwum Akt Nowych. Druga zmiana polega na wprowadzeniu do jednolitego rzeczowego wykazu akt dwóch nowych klas trzeciego rzędu, w których została ujęta klasyfikacja dokumentacji powstającej w Wydziale Świadczeń Zdrowotnych Departamentu Polityki Zdrowotnej.

  Wydanie zarządzenia nie pociąga za sobą dodatkowych skutków dla budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych.Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 12236 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.