nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”Dz.Urz.MZ.04.11.98
zmiana Dz.Urz.MZ.04.14.117
Dz.Urz.MZ.05.02.02ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 września 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199 i Nr 80 poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych, związanych z zależnością pomiędzy wysokością środków w systemie ochrony zdrowia a kosztami wytwarzania usług medycznych oraz potrzebami zdrowotnymi ludności.
2. Zespół przygotuje raport, zgodnie z konspektem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.


§ 3.


W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu: Prof. Stanisława Golinowska - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
2) Członkowie:
- Prof. Marian Wiśniewski – Uniwersytet Warszawski,
- Prof. Jan Sobiech – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
- Prof. Jadwiga Suchecka – Uniwersytet Łódzki,
- Prof. Krzysztof Surówka – Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
- Prof. W. Cezary Włodarczyk – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- Dr Alina Baran – Główny Urząd Statystyczny w Warszawie,
- Dr Dorota Kawiorska – Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
- Dr Christoph Sowada – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- Dr Andrzej Cylwik - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie,
- Mgr Agnieszka Sowa – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie,
- Lek. med. Adam Kozierkiewicz – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Raport zostanie opracowany i przekazany Ministrowi Zdrowia, w terminie do dnia 15 października 2004 r.

§ 5.

1. Zespół działa zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami oraz planem działania.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niewymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§6.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Wacława Wojtala – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§7.

Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

§8.

Za wykonanie zadania określonego w § 2, członkowie Zespołu otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu - 1.600 zł;
2) członkowie Zespołu - 1.200 zł.

§ 9.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gabinet Polityczny Ministra Zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Uzasadnienie


  Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”, powołuje Zespół, który przygotuje raport na temat finansowania ochrony Zdrowia w Polsce. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych związanych z zależnością pomiędzy wysokością środków w systemie a kosztami wytwarzania usług zdrowotnych oraz potrzebami zdrowotnymi ludności. Wiedza na ten temat jest obecnie niedostateczna i wymaga uporządkowania. Wynika to również z licznych braków informacji finansowej, a szczególnie dotyczącej kształtowania się kosztów. Braki w tym zakresie przyczyniają się do podstawowych trudności w efektywniejszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w Polsce.
  Koszty wynagrodzenia członków Zespołu wynoszą 14.800 zł (1600 zł + (1200 zł * 11 osób)) i są finansowane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.
Załączniki do dokumentu : opr015a0.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11887 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.