nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planuDz.U.04.197.2034

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 20 sierpnia 2004r.
w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać
plan zdrowotny dla służb mundurowych
oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu


Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1


  1. Plan zdrowotny dla służb mundurowych, zwany dalej „planem”, określa potrzeby zdrowotne oraz warunki należytego zabezpieczenia tych potrzeb dla następujących grup osób:
1) ubezpieczonych wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3-12 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanych dalej „ubezpieczonymi”;
2) członków rodzin ubezpieczonych, zwanych dalej „członkami rodzin”.

  2. Plan uwzględnia wpływ specyfiki zadań wykonywanych przez ubezpieczonych, zwanej dalej „specyfiką zadań”, na:
1) wzrost ryzyka zdrowotnego dla określonych grup ubezpieczonych;
2) sposoby realizacji świadczeń zdrowotnych.

  3. Plan jest opracowywany na podstawie danych dotyczących całego kraju, z wyjątkiem danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
  4. Lista zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, stanowi załącznik
do planu.

§ 2

  1. Plan składa się z dwóch części:
1) diagnostycznej;
2) planistycznej.
  2. Część diagnostyczna zawiera charakterystykę sytuacji zdrowotnej ubezpieczonych i członków rodzin.
  3. Część planistyczna zawiera w szczególności:
1) określenie potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych i członków rodzin oraz warunków należytego zabezpieczenia tych potrzeb;
2) priorytety ustalone wspólnie przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych i członków rodzin;
3) najważniejsze długoterminowe i krótkoterminowe cele zdrowotne oraz sposoby ich osiągania;
4) opis sposobu realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających ze specyfiki zadań;
5) określenie planowanych zmian - dotyczących zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - mogących mieć wpływ na zakres, liczbę i strukturę świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych i członków rodzin.

§ 3

1. W charakterystyce sytuacji zdrowotnej ubezpieczonych i członków rodzin uwzględnia się
w szczególności:
1) strukturę według wieku i płci w podziale na województwa;
2) stan zdrowia;
3) czynniki ryzyka zdrowotnego, w tym czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne środowiska oraz warunki psychospołeczne;
4) działania profilaktyczne.

2. Przy określaniu stanu zdrowia uwzględnia się w szczególności dane dotyczące:
1) głównych przyczyn zgonów zgodnie z 3-znakowym kodem międzynarodowej klasyfikacji ICD-10, zwanej dalej „ICD-10”;
2) liczby porad udzielonych w poradniach specjalistycznych;
3) struktury hospitalizacji ogólnej i psychiatrycznej według przyczyn leczenia zgodnie z ICD-10;
4) struktury leczenia uzdrowiskowego według profili leczniczych;
5) występujących chorób zawodowych i schorzeń mających związek ze specyfiką zadań.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, dotyczą co najmniej okresu dwóch następujących po sobie lat poprzedzających o dwa lata rok, dla którego jest przygotowywany plan.
4. W charakterystyce czynników ryzyka zdrowotnego wyodrębnia się grupę czynników istotnych ze względu na specyfikę zadań i określa ich wpływ na potrzeby zdrowotne ubezpieczonych; w szczególności należy uwzględnić wybrane czynniki ryzyka związane ze specyfiką zadań wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
5. Działania profilaktyczne przedstawia się z uwzględnieniem w szczególności programów profilaktycznych ważnych ze względu na specyfikę problemów zdrowotnych ubezpieczonych i członków rodzin.

§ 4

1. Plan określa na poziomie ogólnokrajowym potrzeby zdrowotne:
1) wynikające ze specyfiki zadań;
2) pozostałe.
2. Ze względu na specyfikę zadań przy określaniu potrzeb zdrowotnych wyodrębnia się w szczególności świadczenia zdrowotne dla grup ubezpieczonych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, szczególnie narażonych na oddziaływanie czynników ryzyka.
3. Zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych wynikające ze specyfiki zadań są określane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. Zapotrzebowanie na pozostałe świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych i członków rodzin są określane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5. Plan określa zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne ubezpieczonych i członków rodzin
z zakresu:
1) podstawowej opieki zdrowotnej;
2) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej;
3) stomatologii;
4) stacjonarnej opieki zdrowotnej;
5) lecznictwa uzdrowiskowego;
6) programów profilaktycznych;
7) innych świadczeń zdrowotnych, zaplanowanych do realizacji w związku ze stwierdzonymi problemami zdrowotnymi ubezpieczonych i członków rodzin.

§ 5

1. Cele zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, są przedstawiane według hierarchii wynikającej z przyjętych priorytetów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2.
2. Proponowane sposoby osiągania celów zdrowotnych prezentowane są według następującego układu tabelarycznego:

Lp. Priorytet Cel długo-/krótko-terminowy sposób osiągnięcia celu

§ 6

W planie uwzględnia się konieczność zapewnienia w szczególności:
1) liczby i rodzaju świadczeniodawców gwarantujących odpowiednią dostępność, jakość i kompleksowość świadczeń zdrowotnych, w tym dla ubezpieczonych w warunkach skoszarowania;
2) możliwych do zrealizowania form całodobowego zabezpieczenia świadczeń, także w czasie wykonywania czynności służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby;
3) w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
a) świadczeń w jednostkach budżetowych, o których mowa w art. 50a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm) wszystkim ubezpieczonym i członkom rodzin niezależnie od liczby zadeklarowanych podopiecznych na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej tych jednostek oraz z możliwością odstępstwa, w uzasadnionych przypadkach, od wymogów stawianych lekarzom podstawowej opieki dotyczących specjalizacji lub długości stażu pracy w stosunku do lekarzy realizujących świadczenia zdrowotne,
b) realizacji świadczeń, w razie potrzeby, także w domu chorego,
c) realizacji świadczeń w dniu zgłoszenia w przypadku zachorowania ubezpieczonego i gdy wymaga tego stan jego zdrowia,
d) dostępu do świadczeniodawcy w czasie nie dłuższym niż godzina dojazdu środkami transportu publicznego;
4) w zakresie świadczeń stomatologicznych:
a) realizacji świadczeń w dniu zgłoszenia, gdy wymaga tego stan zdrowia ubezpieczonego,
b) dostępu do świadczeniodawcy w czasie nie dłuższym niż godzina dojazdu środkami transportu publicznego;
5) w zakresie świadczeń opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej – ciągłości leczenia, a w przypadku leczenia przebytych urazów nabytych przez ubezpieczonego w trakcie pełnienia obowiązków służbowych zapewnienia także ciągłości rehabilitacji leczniczej oraz leczenia uzdrowiskowego;
6) w zakresie programów terapeutycznych dotyczących w szczególności przezwyciężania skutków urazów psychicznych związanych ze specyfiką zadań – niezwłocznego dostępu ubezpieczonych do świadczeń uwzględnionych w tych programach;
7) w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych dotyczących schorzeń wynikających ze specyfiki zadań – dostępu ubezpieczonych do świadczeń uwzględnionych w tych programach;
8) w przypadku narażenia na działanie patogenów biologicznych, w tym zakażeń HIV – niezwłocznego wdrożenia postępowania lub objęcia programami zdrowotnymi ubezpieczonych.

§ 7


Plan jest przygotowywany w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 8


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202 poz.1956, Nr 210, poz. 2037 Nr 223, poz.2217 i Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz.177, Nr 64, poz.593, Nr 93, poz.892, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz.1663, Nr 213, poz.2081 i Nr 223, poz.2215).
Załączniki do dokumentu : zal_war_sl_mun_200804.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4523 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.