nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Analiz i Strategii;
3) Biuro Ministra;
4) Biuro Prasy i Promocji;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.”;
2) w § 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Polityki Zdrowotnej,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” Warszawie,
f) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
g) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
h) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
i) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
j) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
k) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
l) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
m) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
n) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
o) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
p) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
q) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
r) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
s) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
t) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
u) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
v) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
w) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
x) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
y) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
z) uczelni medycznych.”;
3) w § 5:
a) w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
c) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
d) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
e) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
f) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
g) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
h) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
i) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
j) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
k) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
o) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
p) Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie.”;
4) w § 6:
a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych,”,
b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,”;
5) w § 7 w pkt 2 uchyla się lit. b i c;
6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-08
Data publikacji:
       2013-03-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5602 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.