nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie GdańskimDz.Urz.MZ.04.08.78

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, w składzie:
1) Wojciech Kłosiński – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Andrzej Obrocki – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Elżbieta Chętnik – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Grażyna Kieljan – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
5) Anna Kłosiewicz-Giera – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6) Stefan Smoliński – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7) Sylwia Sałgut-Krzemińska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
8) Katarzyna Smoleńska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5363 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.