nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiegoDz.Urz.MZ.04.08.79

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lipca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 73 z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej,
b) Laboratorium Badań Środowiska Komunalnego,
c) Laboratorium Badań Środowiska Pracy,
d) Laboratorium Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ekonomiczno – Finansowych,
c) Sekcja Administracyjna;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

2) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Sekcja Epidemiologii, w skład której wchodzą:
a) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii,
b) Stanowisko Pracy ds. Dezynfekcji, Dezyderacji i Dezynsekcji,
c) Stanowisko Pracy ds. Szczepień,
d) Stanowisko Pracy – Dezynfektor;
2) Sekcja Higieny Komunalnej;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej oraz Sekretarki Medycznej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Gospodarczo – Technicznych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Przeciwepidemiczny;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą: a) Sekcja Ekonomiczna, b) Sekcja Administracyjna;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą;
a) Sekcja Epidemiologii,
b) Sekcja Higieny Komunalnej,
c) Sekcja Higieny Pracy,
d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
e) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
g) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Badań Mikorobiologicznych,
b) Sekcja Badań Bakteriologii Lekarskiej,
c) Sekcja Badań Fizyko – Chemicznych Wody,
d) Sekcja Badań Fizyko – Chemicznych Powietrza,
e) Laboratorium Przygotowania Podłoży,
f) Laboratorium Analiz Instrumentalnych;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemów Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Statystyki;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczno – Finansowa,
b) Sekcja Administracyjno – Gospodarcza,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Sekcja Epidemiologii;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Obrony Cywilnej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 11 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Systemu Jakości;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Sekcja Epidemiologii;
7) Sekcja Higieny Pracy;
8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Sekcja Epidemiologii;
2) Sekcja Higieny Komunalnej;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
11) Sekretarka.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„6. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) 1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”.
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Sekcja Epidemiologii;
2) Sekcja Higieny Komunalnej;
3) Sekcja Higieny Pracy;
4) Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
12) Sekretarka.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą: a) Laboratorium Bakteriologiczne, b) Laboratorium Mikrobiologii Żywności, c) Laboratorium Analiz Środowiskowych;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
15) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12 ) załączniku nr 15 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie spełniać powinien personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, tym uzgadnianie dokumentacji projektowej i prowadzenie czynności kontrolnych;
2) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w dziedzinach objętych nadzorem;
3) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
4) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
5) w zakresie działalności zapobiegawczej - opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych, stanu higieniczno-sanitarnego oraz opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
6) działalność przeciwepidemiczną;
7) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych;
8) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
9) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
10) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktu z Mediami;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

13) w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności, żywienia materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) realizowanie zadań obronnych ochrony zdrowia.”.
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Laboratorium Badań Środowiskowych,
c) Laboratorium Bakteriologii;
2) Oddział Nadzoru Bieżącego, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Higieny Komunalnej,
b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Higieny Pracy,
d) Sekcja Epidemiologii,
e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Obsługi Gospodarczej,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
e) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych,
f) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego,
g) Sekretarka;
4) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

14) w załączniku nr 19 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego;
2) Oddział Nadzoru Terenowego;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno – Gospodarczych;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 – 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz.1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 68, Nr 9, poz. 84, Nr 11, poz. 92, Nr 12, poz. 109.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3946 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.