nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i monitorowania wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychDz.Urz.MZ.04.12.109
zmiana Dz.Urz.MZ.04.14.120


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 września 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i monitorowania wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw koordynacji i monitorowania wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu –Paweł Sztwiertnia – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu - Alina Budziszewska-Makulska – Główny Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Jerzy Chajdas – Naczelnik Wydziału Analiz i Sprawozdawczości Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
b) Anatol Gołąb – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
c) Halina Michałkowska – Główny Księgowy p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
d) Mirosława Mirońska – Naczelnik Wydziału Ratownictwa Medycznego Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
e) Władysław Puzoń – p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia,
f) Małgorzata Grabowska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Spraw Ubezpieczonych Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu do Spraw Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia,
h) Marzanna Krajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomiczno – Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia,
i) Grażyna Łukaszewicz – Dyrektor Departamentu Księgowości Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) Katarzyna Maślińska – Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia,
k) Jarosław Niklewicz – Specjalista w Gabinecie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
l) Joanna Nowak-Kubiak – Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego Narodowego Funduszu Zdrowia,
m) Krystyna Radecka – p.o.Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) koordynacja i monitorowanie wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie:
a) przejęcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, mienia Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowa (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)), oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych, a w szczególności środków trwałych i wyposażenia,
b) przejęcia przez Fundusz praw majątkowych i niemajątkowych Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowa, oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych,
c) przejęcia zadań, praw i obowiązków Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowa przez Fundusz oraz wnioskowanie o podjęcie przez ministra właściwego do spraw zdrowia działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w tym procesie lub jego usprawnienia,
d) zapewnienia przez Fundusz ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym,
e) prowadzenia postępowań w sprawie aktów wykonawczych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
f) współdziałania jednostek organizacyjnych ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowa oraz Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia…2004 r. w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. Urz. M.Z. Nr …, poz. …) w zakresie wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2) bieżące informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o przebiegu procesu, o którym mowa w pkt 1;
3) wykonywanie innych zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

W pracach Zespołu - w zależności od potrzeb - mogą uczestniczyć również inne osoby zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach Zespołu.

§ 6.

  1. Zespół działa kolegialnie.
  2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu albo w przypadku nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu – inny członek Zespołu wskazany przez Przewodniczącego Zespołu.
  3. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych.
  4. Posiedzenia plenarne Zespołu są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący i protokolant.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10773 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.