nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnychDz.U.04.200.2061

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 września 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych2)


Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Sposoby, o których mowa w ust. 1, prowadzi się z zachowaniem parametrów procesu zapewniających, że powstały odpad nie jest odpadem niebezpiecznym.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszczalne jest łączne stosowanie dwóch lub więcej sposobów, wymienionych w ust. 1, do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych pod warunkiem uzyskania celu, o którym mowa w ust. 1a. W przypadku, gdy stosowany jest sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, postępowanie z pozostałościami po procesie termicznego przekształcania odpadów regulują odrębne przepisy.”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Proces obróbki fizyko-chemicznej odpadów, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, w odniesieniu do odpadów oznaczonych kodem 18 01 80* w załączniku nr 1 do rozporządzenia, prowadzi się z zachowaniem parametrów procesu zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości zakaźnych (D9).”;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Każde urządzenie lub instalację, o których mowa w § 4-6, wyposaża się w graficzny lub komputerowy system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do obróbki fizyko-chemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, jeżeli jest to możliwe z uwagi na warunki techniczne stosowanej metody.
3. Każde urządzenie lub instalację, o których mowa w § 4-6a, poddaje się, co najmniej raz na 3 miesiące, kontroli skuteczności procesu metodami mikrobiologicznymi wskazanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347).”;
4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dla autoklawów służących do unieszkodliwiania odpadów pochodzących z laboratoriów mikrobiologicznych, wprowadzonych do użytku przed dniem 15 września 2004 r. i znajdujących się na terenie laboratorium pod kontrolą mikrobiologiczną kierownika laboratorium, opinię, o której mowa w § 7 ust. 1, należy uzyskać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, z zachowaniem wymagań określonych w § 7 ust. 2 i 3, wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.”;
5) po § 9 dodaje się § 9a i 9b w brzmieniu:

„§ 9a. Do autoklawów służących do unieszkodliwiania odpadów o których mowa w § 9, przepis § 8 ust. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 9b. Przepis ust. 3 pkt 2 i ust. 13 załącznika nr 2 do rozporządzenia w stosunku do istniejących instalacji w rozumieniu przepisów dotyczących standardów emisyjnych z instalacji stosuje się od dnia 28 grudnia 2005 r.”;
6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2004 r.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER ŚRODOWISKA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia Dyrektywy Nr 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz.U.E. seria L Nr 332 z dnia 28 grudnia 2000 r., s. 91-111).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.


Załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 roku.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7225 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.