nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w WarszawieDz.Urz.MZ.04.08.81
zmiana z dnia 29 lipca 2005 r.ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, w składzie:
1) Szymon Sala – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Grażyna Choderna – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Barbara Kaliwoda – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Jerzy Woy-Wojciechowski – członek Rady – przedstawiciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego;
5) Hanna Gutowska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6) Maciej Murkowski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7) Adam Czarnecki – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
8) Halina Michałkowska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
9) Tomasz Kołakowski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
10) Justyna Mieszalska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
11) Agnieszka Salwowska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia.


§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Dom Lekarza Seniora w Warszawie, z późniejszymi zmianami3).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiana wymienionego zarządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2002 r. Nr 11, poz. 83.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6693 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.