nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznychDz.U.04.202.2078

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych


Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Kaucję na opakowania jednostkowe:
1) odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce medycznej,
2) odczynników chemicznych stosowanych w analizach laboratoryjnych, innych niż określone w pkt 1, o pojemności nie przekraczającej 1000 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g nie przekraczającej 1000 g,
3) preparatów zawierających powyżej 0,5% metali szlachetnych, o pojemności nie przekraczającej 150 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g nie przekraczającej 150 g
- ustala się w wysokości 2 zł, jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.

§ 2.

Kaucję na opakowania jednostkowe:
1) odczynników chemicznych stosowanych w analizach laboratoryjnych, innych niż określone w § 1 pkt 1, o pojemności większej niż 1000 cm3 i nie przekraczającej 10000 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g większej niż 1000 g i nie przekraczającej 10000 g,
2) preparatów zawierających powyżej 0,5% metali szlachetnych, o pojemności większej niż 150 cm3 i nie przekraczającej 1000 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g większej niż 150 g i nie przekraczającej 1000 g
- ustala się w wysokości 5 zł, jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.

§ 3.

Kaucję na opakowania jednostkowe:
1) odczynników chemicznych stosowanych w analizach laboratoryjnych, innych niż określone w § 1 pkt 1, o pojemności większej niż 10000 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g większej niż 10000 g,
2) preparatów zawierających powyżej 0,5% metali szlachetnych, o pojemności większej niż 1000 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g większej niż 1000 g
- ustala się w wysokości 10 zł, jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.

§ 4.

Kaucję na opakowania jednostkowe środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi:
1) o pojemności nie przekraczającej 500 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g nie przekraczającej 500 g – ustala się w wysokości 1 zł,
2) o pojemności większej niż 500 cm3 i nie przekraczającej 1000 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g większej niż 500 g i nie przekraczającej 1000 g – ustala się w wysokości 2 zł,
3) o pojemności większej niż 1000 cm3 i nie przekraczającej 5000 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g większej niż 1000 g i nie przekraczającej 5000 g – ustala się w wysokości 5 zł,
4) o pojemności większej niż 5000 cm3 albo o zawartości netto wyrażonej w g większej niż 5000 g – ustala się w wysokości 10 zł
- jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER ŚRODOWISKA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4744 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.