nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badańDz.U.04.205.2105

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika, podlegają:
1) osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych (miejskich);
2) osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich)
- zwane dalej „osobami badanymi”.
  2. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
  3. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się raz na 5 lat na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

§ 2.

  1.Wykaz jednostek uprawnionych do:
1) przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych;
2) przeprowadzania badań w trybie odwoławczym zwanych dalej „podmiotem odwoławczym”
- określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

  1. Badanie lekarskie obejmuje:
1) badanie ogólne stanu zdrowia obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu;
2) badania specjalistyczne: okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne;
3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze jeżeli zostaną zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia, zwanego dalej „uprawnionym lekarzem”.
  2. Badanie lekarskie przeprowadzają lekarze zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 2.

§ 4.

  1. Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej.
  2. Zakres badania psychologicznego może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby badanej.
  3. Badanie psychologiczne przeprowadzają psycholodzy zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 2.
  4. Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje opinię na formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

  1. Po przeprowadzeniu badania ogólnego stanu zdrowia oraz na podstawie opinii psychologa i opinii lekarzy specjalistów, a także wyników badań pomocniczych, uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie w trzech egzemplarzach na formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
  2. Osoba badana otrzymuje pierwszy egzemplarz orzeczenia lekarskiego.
  3. Pracodawca otrzymuje listem poleconym drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego.
  4. Opinię wydaną przez psychologa, opinie wydane przez lekarzy specjalistów i wyniki badań pomocniczych oraz trzeci egzemplarz orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz dołącza do dokumentacji medycznej osoby badanej.
  5. W razie stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika, uprawniony lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego orzeczenia.

§ 6.

Orzeczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, wpisuje się do ewidencji orzeczeń prowadzonej przez jednostkę przeprowadzającą badania.

§ 7.

Badania osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 mogą być wykonywane w trybie doraźnym na wniosek pracodawcy, w razie uzasadnionego zastrzeżenia, co do stanu zdrowia mogącego mieć wpływ na zdolność do pracy strażnika.

§ 8.

  1. Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie.
  2. Odwołanie przysługuje osobie, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz pracodawcy.
  3. Osoba, o której mowa w ust. 2, wnosi odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
  4. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do podmiotu odwoławczego, który przeprowadza badania w trybie odwoławczym.
  5. Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badania, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  6. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.
  7. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9.

W sprawach dotyczących osób badanych w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

§ 10.

Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełnią służbę w strażach gminnych (miejskich) podlegają pierwszym badaniom lekarskim i psychologicznym na podstawie tego rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).Załączniki do dokumentu : zal_straz_gmin_1092004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4935 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.