nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcyDz.U.04.202.2079

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy


Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zakres, szczegółowe warunki i sposób:
1) wykonywania badań lekarskich:
a) cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ich małżonków oraz ich małoletnich dzieci,
b) cudzoziemców, którym doręczono decyzję o nadaniu statusu uchodźcy
– zwanych dalej „cudzoziemcami”;
2) przeprowadzania zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców.

§ 2.

  1. Badanie lekarskie cudzoziemca obejmuje ogólną ocenę stanu jego zdrowia.
  2. Przy wykonywaniu badania, o którym mowa w ust. 1, lekarz zwraca szczególną uwagę na możliwość wystąpienia zakażenia albo choroby zakaźnej lub narażenia na czynniki zakaźne wywołujące te zakażenia albo choroby.

§ 3.

  1. Badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest wykonywane:
1) w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a jeżeli nie jest to możliwe, w innym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;
2) w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W uzasadnionych przypadkach lekarz przeprowadzający badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje poddanie cudzoziemca badaniom diagnostycznym, w tym badaniom laboratoryjnym krwi, wydzielin lub wydalin w kierunku zakażenia HIV, krętkiem bladym, błonicą, cholerą, czerwonką, durem brzusznym, durami rzekomymi A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w kierunku nagminnego porażenia dziecięcego oraz w kierunku gruźlicy.
  3. Badania, o których mowa w ust. 2, mają na celu wykluczenie chorób zakaźnych lub określenie ich aktywności albo nosicielstwa.
  4. Sposób wykonywania badań, o których mowa w ust. 2, określają przepisy o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

§ 4.

  1. W przypadku stwierdzenia przez lekarza wykonującego badanie lekarskie konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych ciała, cudzoziemcowi zapewnia się: dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą, wykonanie zabiegów higienicznych oraz niezbędne środki utrzymania czystości ciała.
  2. W uzasadnionych przypadkach cudzoziemca poddaje się strzyżeniu w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń.
  3. Zabiegi sanitarne ciała, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w miarę możliwości w miejscu wykonywania badań lekarskich.

§ 5.

  1. Odzież, w tym bieliznę, cudzoziemca poddaje się praniu oraz procesowi dezynfekcji termicznej w temperaturze powyżej 900 C lub praniu oraz procesowi dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 60 – 700 C, z zastosowaniem odpowiednich środków dezynfekujących.
  2. Odzież, której nie można poddać praniu, czyści się chemicznie i prasuje.
  3. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wszawicy lub świerzbu, odzież, w tym bieliznę, poddaje się dezynsekcji lub dezynfekcji chemicznej albo dezynfekcji w komorach parowo-formaldehydowych.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 61, poz. 553), które utraciło moc z dniem 2 września 2004 r. na podstawie art. 145 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4405 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.