nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru zadań dofinansowywanych w ramach programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku oraz realizujących je podmiotówDz.Urz.MZ.04.4.41

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru zadań dofinansowywanych w ramach programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku oraz realizujących je podmiotów


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. wyboru zadań dofinansowywanych w ramach programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w roku 2004 oraz realizujących je podmiotów, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Maria Suwalska - specjalista II stopnia w rehabilitacji ruchowej;
2) członkowie Zespołu:
a) Jerzy Kiwerski - Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, kierownik Kliniki Rehabilitacji AM w Warszawie;
b) przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w tym z:
– Departamentu Zdrowia Publicznego - 2 osoby;
– Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji - 1 osoba;
– Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia - 1 osoba.

§ 3.

  1. Zadaniem Zespołu jest wybór, w drodze konkursu ofert, zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, na które zostaną przyznane dotacje celowe.
  2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) opracowanie kryteriów wyboru zadań;
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
3) rozpatrzenie odwołań;
4) przygotowanie do akceptacji Ministra Zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych zadań, realizujących je podmiotów i wysokość proponowanej dotacji.

§ 4.

Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 6.

  1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Osoby wymienione w § 2 pkt 1 i 2a oraz powołani zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu eksperci otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnie zawartej umowy cywilno-prawnej.
  3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - pozostała działalność.

§ 7.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru zadań dofinansowywanych w ramach programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w roku 2003 oraz realizujących je podmiotów (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 44).

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).


ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DS. WYBORU ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA ZDROWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2004 R. ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW


§ 1.

  1. Zespół działa kolegialnie.
  2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
  3. W przypadku swojej nieobecności przewodniczący wyznacza osobę kierującą pracami Zespołu.
  4. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach.
  5. Posiedzenia Zespołu są ważne, jeżeli uczestniczy w nim przewodniczący lub osoba wymieniona w ust. 3 i co najmniej 2 członków.
  6. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu lub osoba wymieniona w ust. 3.
  7. W przypadku braku jednomyślności co do wyboru zadania rozstrzygnięcie następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów głos rozstrzygający należy do przewodniczącego Zespołu lub osoby wymienionej w ust. 3.
  8. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych opinii Zespół może zapraszać na posiedzenia ekspertów w określonych dziedzinach.

§ 2.

Oferty mogą być rozpatrywane jedynie na posiedzeniach Zespołu.

§ 3.

Przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert Zespół dokonuje kolejno następujących czynności:
1) stwierdza liczbę otrzymanych ofert w ustalonym terminie;
2) otwiera koperty z ofertami, sprawdza czy spełniają one warunki określone w ogłoszeniu, odrzuca oferty niespełniające warunków konkursu;
3) odczytuje istotne elementy nadesłanych ofert, a w szczególności informacje o rodzaju zadań i wnioskowanej kwocie na ich dofinansowanie;
4) sporządza listę ważnych ofert;
5) ocenia oferty ważne według kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu;
6) sporządza listę zadań i ich wykonawców oraz ustala proponowane kwoty dofinansowania wraz ze wskazaniem elementów dofinansowywanego zadania, na realizację których przekazane zostaną środki.

§ 4.

W przypadku wystąpienia niejasności lub braków w dokumentacji niedyskwalifikujących oferty Zespół może zażądać nadesłania wyjaśnień w trybie natychmiastowym.

§ 5.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zostaje zwołane nie później niż w ciągu 5 dni od dnia podpisania zarządzenia w sprawie powołania Zespołu.

§ 6.

Oferenci mogą być obecni jedynie przy ustalaniu ważności ofert.

§ 7.

  1. Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu ofert, jeżeli oferentem jest osoba pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Zespołu.
  2. Po ustaleniu listy ofert ważnych członkowie Zespołu podpisują oświadczenie, iż nie zachodzi okoliczność wykluczająca ich z pracy Zespołu zgodnie z warunkami, o którym mowa w ust. 1.

§ 8.

Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadzi do wyboru ofert, Zespół przedstawi Ministrowi Zdrowia wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.

§ 9.

  1. Organizacje, których oferty zostały odrzucone są informowane o:
1) odrzuceniu oferty;
2) uzasadnieniu odrzucenia oferty;
3) możliwości złożenia odwołania w ciągu 7 dni od daty powiadomienia.
  2. Zespół rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania i sporządza protokół z ich rozpatrzenia.
  3. Zadania przyjęte do realizacji po rozpatrzeniu odwołań zostają włączone do listy ofert ważnych i są oceniane według kryteriów określonych w ogłoszeniu.

§ 10.

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert Zespół sporządza protokół końcowy, który zawiera następujące elementy:
1) określenie miejsca i czasu konkursu;
2) imiona i nazwiska członków Zespołu;
3) liczbę złożonych ofert;
4) listę ofert ważnych;
5) listę ofert odrzuconych, z podaniem przyczyn odrzucenia;
6) protokół z rozpatrzenia odwołań;
7) ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;
8) listę wybranych zadań wraz z propozycją wysokości dotacji i wskazaniem elementów dofinansowywanego zadania, na realizację których przekazane zostaną środki albo stwierdzenie wraz z uzasadnieniem, że żadna ze złożonych ofert nie została przyjęta;
9) podpisy wszystkich członków Zespołu.


§ 11.

Przewodniczący Zespołu składa do Ministra Zdrowia za pośrednictwem dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego wniosek o akceptację listy wybranych zadań, realizujących je podmiotów i wysokości dotacji. Do wniosku dołącza się protokół końcowy.

§ 12.

  1. Po akceptacji przez Ministra Zdrowia listy wybranych zadań, realizujących je podmiotów i wysokości dofinansowania Zespół ogłasza wynik konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej.
  2. Ogłoszenie wybranych zadań jest równoznaczne z zakończeniem postępowania konkursowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na współpracę Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku oraz wpłynięciem wniosków na ich przyznanie, przewodniczący Zespołu zwołuje dodatkowe posiedzenie, rozpoczynając kolejne postępowanie konkursowe.

§ 13.

Zaakceptowana przez Ministra Zdrowia lista wybranych zadań i podmiotów realizujących te zadania jest podstawą do zawarcia umowy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3973 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.