nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacjiDz.U.04.213.2165

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji


Na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór zbiorczego zestawienia recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

  1. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w § 1, apteka składa podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, w siedzibie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w formie pisemnej oraz na nośniku umożliwiającym zapis i odczyt informacji w sposób cyfrowy, z zapisanymi na nim informacjami lub przez okresową teletransmisję danych, dwa razy w miesiącu, w następujących terminach:
1) za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca - do pięciu dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego;
2) za okres od 16 dnia do końca miesiąca - do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.
  2. W przypadku złożenia zbiorczego zestawienia recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji za pośrednictwem poczty, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 3.

W przypadku gdy apteka nie zrealizowała recept na refundowane leki lub wyroby medyczne dla osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, części B zbiorczego zestawienia, o którym mowa w § 1, nie wypełnia się.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz. U. Nr 85, poz. 788 ).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).Załączniki do dokumentu : zal_rmz_zest_apteki_28092004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11663 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.