nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznychDz.U.04.213.2167
zmiana Dz.U.07.97.647

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", oraz z budżetu państwa.
  2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej.

§ 2.

  1. Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania refundowanego leku lub wyrobu medycznego, obejmuje:
1) identyfikator apteki, na który składają się:
a) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki,
b) trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę, uzgodnione między apteką a Funduszem;
2) datę przyjęcia recepty do realizacji;
3) numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece;
4) datę wydania leku lub wyrobu medycznego - jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 2;
5) kod typu recepty przyjmujący wartość:
a) "7" - dla recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych,
b) "8" - dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pózn. zm.2)), z zastrzeżeniem lit. c,
c) "9" - dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem "Rp.w",
d) "2" - dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;
6) numer recepty - jeżeli występuje na recepcie;
7) numer potwierdzający identyfikację pacjenta, jeżeli występuje na recepcie, a w przypadku korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w razie braku poświadczenia - numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
8) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego - identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty albo symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
9) wskaźnik przyjmujący wartość: a) 1 - w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja "pro auctore" lub "pro familia",
b) 0 - w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;
10) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym wydano refundowany lek lub wyrób medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywana informacja zawiera znak "X";
11) rodzaj identyfikatora leku lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość:
a) 0 - dla leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 12,
b) 1 - dla leku recepturowego,
c) 2 - dla leku lub wyrobu medycznego niewymienionego w lit. a i b;
12) numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN13) - jeżeli został nadany;
13) liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
14) wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
15) kod odpłatności za lek lub wyrób medyczny przyjmujący wartość:
a) 0 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie,
b) 1 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za opłatą ryczałtową,
c) 3 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30%,
e) 5 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50%;
16) kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
17) datę wystawienia recepty;
18) umieszczony na recepcie identyfikator podmiotu upoważnionego do wystawiania recept, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
19) umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty albo felczera.
  2. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "5", apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 18.
  3. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "6", apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 19.
  4. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "7", apteka nie musi przekazywać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19.

§ 3.

  1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, właściwemu ze względu na siedzibę apteki.
  2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z budżetu państwa, właściwym ministrom.

§ 4.

  1. Dane, o których mowa w § 3, są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych.
  2. Sposób budowy komunikatu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
  3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, są dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo poprzez teletransmisję komunikatu.

§ 5.

  1. Przekazywanie komunikatów, o których mowa w § 4 ust. 1, obejmuje następujące fazy:
1) pierwszą - rejestrację w aptece faktu wysłania komunikatu elektronicznego;
2) drugą - przekazanie informacji w sposób określony w § 4 ust. 3;
3) trzecią - rejestrację faktu otrzymania przekazanego przez aptekę komunikatu elektronicznego;
4) czwartą - potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu elektronicznego lub przyczynę odrzucenia komunikatu.
  2. Potwierdzenie otrzymania komunikatu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest aptece, która przekazała komunikat, wraz z datą jego przyjęcia lub odrzucenia.
  3. Błędy lub inne nieprawidłowości dotyczące niektórych recept, stwierdzone w komunikacie wśród danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, nie mogą powodować odrzucenia danych o obrocie dotyczących pozostałych recept, przekazanych w tym komunikacie w prawidłowej postaci.

§ 6.

  1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminach przekazywania zestawienia, o którym mowa w art. 63 ust. 3 ustawy.
  2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 98, poz. 903, z 2004r. Nr 104, poz. 1110).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266,Nr 153, poz. 1271 z 2003r. Nr 90, poz. 845,oraz z 2004r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz.1808 i Nr 210, poz. 2135.Załączniki do dokumentu : zal_rm_wzor_budowa_komunikatu_28092004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 21605 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.