nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów



Dz.U.04.224.2284

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 września 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów2)


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2001 r. Nr 83, poz. 905, Nr 148, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 85, poz. 784 i nr 205, poz. 1992) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz, lekarz dentysta składa, wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny, do działającej na podstawie odrębnych przepisów jednostki organizacyjnej podległej wojewodzie – wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego, zwanego dalej „wojewódzkim ośrodkiem”, na którego obszarze zamierza odbywać specjalizację, w terminie do 31 maja lub 31 grudnia każdego roku.”,
b) uchyla się ust. 8;
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewódzki ośrodek dwa razy do roku w terminach: od 1 czerwca do 15 lipca oraz od 1 stycznia do 15 lutego.
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.
3. Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:
1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w podstawowej dziedzinie medycyny:
a) jeżeli nie posiada specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty albo jeżeli ubiega się o rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury - rozmowę kwalifikacyjną oraz wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub, w przypadku lekarza dentysty, Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
b) w innym trybie niż rezydentura, jeżeli posiada I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty - rozmowę kwalifikacyjną oraz wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I, II stopnia lub państwowego egzaminu specjalizacyjnego;
2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny - rozmowę kwalifikacyjną, udokumentowanie osiągnięć zawodowych lekarza oraz liczbę punktów w ewidencji doskonalenia zawodowego.

4. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą:
1) w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym specjalizacji podstawowej - liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej i Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego albo egzaminu specjalizacyjnego;
2) w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym specjalizacji szczegółowej - liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej, liczby punktów z oceny osiągnięć zawodowych lekarza oraz liczby punktów w ewidencji doskonalenia zawodowego;

5. Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30, a z oceny osiągnięć zawodowych lekarza wynosi 10.
6. Do odbywania specjalizacji zostają zakwalifikowani lekarze, lekarze dentyści, których liczba odpowiada liczbie wolnych miejsc w danej dziedzinie medycyny w danym województwie, w kolejności od najwyższej uzyskanej łącznej liczby punktów.
7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy jednakowej liczby punktów, kwalifikujących ich do odbywania specjalizacji, postępowanie obejmuje dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
8. W zależności od liczby wnioskodawców postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja albo komisje powoływane i odwoływane przez właściwego wojewodę.
9. Wojewódzki ośrodek kieruje lekarza, ubiegającego się o rozpoczęcie specjalizacji do odpowiedniej komisji, o której mowa w ust. 8, na podstawie losowania przeprowadzonego w obecności przedstawiciela właściwej okręgowej rady lekarskiej.
10. W skład komisji, o której mowa w ust. 8, wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny objętej postępowaniem kwalifikacyjnym lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pokrewnych dziedzin medycyny, a w szczególności:
- właściwy konsultant wojewódzki lub jego przedstawiciel, jako przewodniczący komisji,
- przedstawiciel właściwej okręgowej rady lekarskiej,
- przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.”;

3) po § 12a dodaje się § 12b w brzmieniu:

„12b. 1. Lekarz, lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, który zamierza przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt. 1 lit a), składa w wojewódzkim ośrodku, najpóźniej na 30 dni przed egzaminem, wniosek o przystąpienie do egzaminu, zawierający imię i nazwisko, adres, numer PESEL albo datę i miejsce urodzenia w odniesieniu do lekarza cudzoziemca oraz numer prawa wykonywania zawodu.
2. Wojewódzki ośrodek przekazuje CEM listę lekarzy lub lekarzy dentystów, zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, najpóźniej na 25 dni przed egzaminem.
3. Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.”;

4) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym,, w tym liczbę rezydentur, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o informację dotyczącą liczby wolnych miejsc szkoleniowych przekazaną przez wojewódzkie ośrodki, a także liczbę miejsc szkoleniowych ustalonych przez ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 42.”.
§ 2.

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy dentystów od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 31 stycznia 2005 r. przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami.

§ 3.

W przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny w postępowaniu kwalifikacyjnym do czasu zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, udokumentowanie osiągnięć zawodowych lekarza oraz wynik egzaminu specjalizacyjnego w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA



1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1139).
2) Tytuł rozporządzenia został zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 845).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90 poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92 , poz. 882 i poz. 885.




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8334 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.