nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznymDz.Urz.MZ.04.11.90

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno – epidemiologicznym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24 z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Importu, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Importu Towarów,
b) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Jeleniej Górze,
c) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Jędrzychowicach,
d) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Kudowie Słone;
2) Oddział Higieny Transportu, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Nadzoru nad Obiektami, Ruchem Pasażerskim i Towarowym,
b) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
3) Oddział Higieny Pracy, w skład którego wchodzą:
a) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Terenowego,
b) Stanowisko Pracy ds. Środowiska Pracy,
c) Stanowisko Pracy ds. Substancji Chemicznych;
4) Oddział Organizacji, Statystyki, Szkoleń, Oświaty i Promocji Zdrowia, w skład którego wchodzą:
a) Stanowisko Pracy ds. Organizacji oraz Główny Specjalista ds. Systemu Jakości,
b) Stanowisko Pracy ds. Analiz Statystycznych i Epidemiologicznych,
c) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej, Informacji i Oceny,
d) Stanowisko Pracy ds. Oświaty i Promocji Zdrowia,
e) Stanowisko Pracy ds. Maszynopisania i Kopii Kserograficznych;
5) Dział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczno – Finansowa,
b) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Spraw Socjalnych;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Stanowiska Pracy Radców Prawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji.”;

2) w § 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-15 w brzmieniu:

„13) Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dorohusku – załacznik nr 13;
14) Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrebennem - załącznik nr 14;
15) Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koroszczynie – załacznik nr 15.”;
3) załączniki nr 13 – 15 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676,oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 71, Nr 12, poz. 114, oraz z 2004 r Nr 2, poz. 15 i Nr 4, poz. 28.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3614 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.