nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutówDz.Urz.MZ.03.12.110
zmiana Dz.Urz.MZ.09.06.34


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 oraz Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół mający za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów, zwany dalej "Komisją akredytacyjną", jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2.

W skład Komisji akredytacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący - prof. dr hab. Janusz Pluta;
2) członkowie:
a) eksperci zewnętrzni:
prof. dr hab. Jan Zejda,
prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka,
prof. dr hab. Andrzej Starek,
prof. dr hab. Jan Pachecka,
prof. dr hab. Kazimierz Głowniak,
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska,
prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik,
prof. dr hab. Mieczysław Górecki,
prof. dr hab. Bogusław Hładoń,
dr hab. Renata Jachowicz,
dr hab. Wiesław Sawicki,
dr Elwira Telejko,
dr Bożena Drobnicka,
b) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Komisja akredytacyjna pracuje w oparciu o ustalony przez siebie "Regulamin pracy Komisji akredytacyjnej", zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

§ 4.

Nadzór nad pracami Komisji akredytacyjnej sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5.

  1. Komisja akredytacyjna działa na posiedzeniach.
  2. Posiedzenia Komisji akredytacyjnej zwołuje przewodniczący, który kieruje jej pracami.
  3. Uchwały Komisji akredytacyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech czwartych składu Komisji akredytacyjnej.
  4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
  5. Z posiedzeń Komisji akredytacyjnej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Komisji akredytacyjnej.

§ 6.

W pracach Komisji akredytacyjnej, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jej członkami, zapraszane przez przewodniczącego Komisji akredytacyjnej.

§ 7.

  1. Wydatki związane z działalnością Komisji akredytacyjnej pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie.
  2. Przewodniczący i eksperci zewnętrzni, wymienieni w § 2 pkt 1 i 2 ppkt a, wynagradzani są na podstawie umów cywilnoprawnych.
  3. Udział osób, o których mowa w § 6 oraz w § 2 pkt 2 ppkt b) w pracach Komisji akredytacyjnej jest nieodpłatny.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji akredytacyjnej, w tym miejsce odbywania posiedzeń, zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-10-22
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7232 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.