nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych"Dz.Urz.MZ.03.7.62
  zmiana
Dz.Urz.MZ.04.2.21ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych".


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Maciej Tokarczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członek Zespołu - dr hab. Jan Sabliński - Dyrektor Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
3) członek Zespołu - dr hab. n. med. Magdalena Łętowska - Krajowy Specjalista w dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej;
4) członek Zespołu - prof. dr hab. Lech Konopka - Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
5) członek Zespołu - prof. dr hab. Halina Seyfried - Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
6) członek Zespołu - Wojciech Figiel - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;
7) sekretarz Zespołu - mgr Wiesława Kaczorowska - główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy ocena propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych", przygotowanego przez Spectra Services sp. z o.o.

§ 4.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący i sekretarz Zespołu.

§ 6.

Przyjęte ustalenia i wnioski przewodniczący Zespołu przekazuje w formie pisemnej do wiadomości Ministra Zdrowia.

§ 7.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, w tym miejsce odbywania posiedzeń, zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-26
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4283 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.