nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa ŻywnościDz.Urz.MZ.02.9.49

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia w sprawach koordynacji bezpieczeństwa żywności.

§ 2.

  1. Do zadań Zespołu należą sprawy dotyczące:
1) zapewnienia bezpieczeństwa żywności, środków żywienia zwierząt, zdrowia zwierząt i roślin;
2) systemu wczesnego ostrzegania o pojawiających się na rynku produktach żywnościowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumenta;
3) funkcjonowania sieci szybkiej wymiany informacji pomiędzy organizacjami rządowymi i pozarządowymi realizującymi zadania w tym zakresie.
  2. Zadania Zespołu obejmują w szczególności:
1) określanie polityki i strategii w zakresie bezpieczeństwa żywności w celu kompleksowej ochrony zdrowia konsumentów;
2) przygotowywanie propozycji regulacji prawnych i zmian instytucjonalnych pozwalających na sprawne wdrażanie zadań wynikających ze Strategii Bezpieczeństwa Żywności;
3) ocenę stanu realizacji zadań wynikających ze Strategii Bezpieczeństwa Żywności na podstawie materiałów i informacji przedkładanych przez członków Zespołu;
4) opracowywanie kierunków funkcjonowania i koordynacji służb urzędowej kontroli żywności po uzyskaniu przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej;
5) wytyczanie dalszych zadań w zakresie realizacji Strategii Bezpieczeństwa Żywności wynikających z oceny dotychczasowego stanu realizacji Strategii oraz określanie terminów ich wykonania;
6) przedkładanie przez przewodniczącego Zespołu Ministrowi Zdrowia jako koordynatorowi Strategii Bezpieczeństwa Żywności kompleksowych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa żywności, z uwzględnieniem prawa żywnościowego i ustaw kompetencyjnych obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa żywności, w celu przedstawienia ich Parlamentowi, Radzie Ministrów oraz Zespołowi Przygotowawczemu do Członkostwa Komitetu Integracji Europejskiej, a po akcesji również Komisji Europejskiej;
7) wskazywanie niespójności w obszarze prawa żywnościowego i ustaw kompetencyjnych obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz przedstawienie propozycji zakresu niezbędnych zmian;
8) dokonywanie analiz kosztów proponowanych zmian legislacyjnych i instytucjonalnych związanych z wdrażaniem zadań wynikających ze Strategii Bezpieczeństwa Żywności.


§ 3.

  1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Główny Inspektor Sanitarny;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
3) członkowie:
- przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 4 osoby,
- przedstawiciele Ministra Zdrowia - 4 osoby,
- przedstawiciele Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - 2 osoby,
- przedstawiciel Ministra Środowiska,
- przedstawiciel Ministra Finansów,
- przedstawiciel Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,
- przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych;
4) sekretarz - pracownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.
  2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby.

§ 4.

  1. Zespół działa kolegialnie.
  2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.
  3. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zespołu oraz w celu uwzględnienia wymagań wynikających z regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, przewodniczący Zespołu może:
1) powoływać grupy zadaniowe lub zespoły doradcze do opracowywania i realizacji określonych zagadnień szczegółowych;
2) zlecać ekspertyzy, opinie lub analizy naukowe oraz inne prace dotyczące zakresu działania Zespołu.


§ 6.

Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Zdrowia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w roku ubiegłym.

§ 7.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Główny Inspektor Sanitarny.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-09-09
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3816 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.